مدل سازي مسئله مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني و چندين دپو

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : مبينا مسائلي

بهينه سازي زنجيره تامين چند لايه

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : مريم اذري تاكامي

ارزيابي وانتخاب تامين كننده در محيط بنگاههاي خدماتي توسعه تجارت با استفاده از الگوريتم طبقه بندي ومنطق فازي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : علي ستارزاده

بررسي مسائل لجستيك معكوس

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : ناصر عنايتي

بهينه سازي سفارش كالاهاي زوال پذير

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : محمد سويزي

مديريت عوامل موثر بر فشار رواني پرسنل سازمان

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : نگار قزوينيان

بررسي مدلهاي كالاي فاسد شدني - الكترونيكي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : مهنوش سادات رشيدي گهر

مديريت موجودي اقلام فاسدشدني و مدلهاي توليدي -الكترونيكي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : عليرضا زجاجي قمي

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : متين حميدي

بررسي روشهاي برنامه ريزي احتياجات مواد( MRP ) و تعيين مباني جهت انتخاب روش مناسب بر اساس مجموعه داده هاي مختلف

نام اساتید: مصطفي ستاك
Mostafa Setak
نام دانشجو : فاطمه رستم بيگي