پاسخ لرزه اي سيستم هاي يك درجه ازاد بر روي شالوده هاي گهواره اي

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : رضا فلاحي