از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي پردازش موازي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت در هيات تحريريه علمي - پژوهشي مكانيك سيالات وآيروديناميك

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

مدير گروه آيروديناميك وجلوبرنده (پيش رانش)

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

معاون آموزشي

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۴/۱۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي آيروديناميك