طراحي تونل با مافوق صوت

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : نيما فردافشار

بهينه سازي جريان ورودي تونل باد

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : اكرم صديق

بررسي عملگر جت مصنوعي روي عملكرد ايرفويل

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : الهام منتظر

بررسي عملگرهاي جت مصنوعي روي كنترل جهت خروجي موشك

نام اساتید: مسعود ميرزايي, ماني فتحعلي, رضا ابراهيمي
Mirzaei Masoud, Mani Fathali, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : زهرا شيرازي

امكان سنجي طراحي و ساخت تاسيسات تست اسپارك رنج پرواز آزاد براي پيش بيني ضرايب ايروديناميكي پرتابه ها

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : محمدمسعود طالبيان

يك روش مهندسي در محاسبه ضريب پساي دماغه هاي ما فوق صوت

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : علي فرخي پور

تحليل جريان در لوله موج ضربه اي با استفاده از روش مشخصه ها

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : مهرداد سيرتي نودهي

بهينه سازي آيروديناميكي-سازه ايي بال هواپيماي بدون سرنشين نصير

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, مهناز ذاكري
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : مجتبي حيدري

بهينه سازي آيروديناميكي- سازه ايي بال هواپيما بدون سرنشين نصير

نام اساتید: مسعود ميرزايي, مهناز ذاكري, رضا ابراهيمي
Mirzaei Masoud, Mahnaz Zakeri, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : امين رشيدشمالي

اتوماسيون آلفا مكانيزم به همراه برداشت و تحليل اطلاعات سنسورهاي فشار در تونل باد

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, عليرضا باصحبت نوين زاده
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : حميدرضا ظاهري

بهينه سازي چند موضوعي نازل تونل باد

نام اساتید: رضا ابراهيمي, حسن كريمي مزرعه شاهي, مسعود ميرزايي
Reza Ebrahimi, Hasan Karimi Mazraeh Shahi, Mirzaei Masoud
نام دانشجو : حسين هاشمي نسب

پژوهش بر الگوي جريان پيرامون پله

نام اساتید: حسين مهدوي مقدم, ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي
Hossien Mahdavy Moghadam, Mani Fathali, Mirzaei Masoud
نام دانشجو : مجيد حاجي پور

تحليل تجربي توزيع فشار و ضرايب آيروديناميكي حول يك ايرفويل يخ زده

نام اساتید: مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi, Mani Fathali
نام دانشجو : مجتبي فولادي

مطالعه تجربي و عددي آيروديناميك بالك عقب يك خودرو

نام اساتید: مسعود ميرزايي, نعمت اله فولادي, حامد علي صادقي اراني
Mirzaei Masoud, Nematollah Fooladi, Hamed Alisadeghi
نام دانشجو : كامران غم خوارپيش خاني

بهينه سازي توزيع نيروي بر آ در بال سه بعدي با روش vlm

نام اساتید: مسعود ميرزايي, ماني فتحعلي, نعمت اله فولادي
Mirzaei Masoud, Mani Fathali, Nematollah Fooladi
نام دانشجو : محمدرضا موحدي

بررسي كاربردهاي هواپيماي بدون سرنشين در كشور از آغاز تاكنون و نقشه راه آينده

نام اساتید: مسعود ميرزايي
Mirzaei Masoud
نام دانشجو : مصطفي مستاجران گورتاني

طراحي و ساخت نازل افزايش دهنده سرعت در قطع آزمون تونل باد سرعت پايين

نام اساتید: مسعود ميرزايي, حامد علي صادقي اراني
Mirzaei Masoud, Hamed Alisadeghi
نام دانشجو : مصطفي اميري طيبي

بهينه سازي عملكرد توربين هاي باد محور عمودي به كمك تزريق جريان

نام اساتید: مسعود ميرزايي
Mirzaei Masoud
نام دانشجو : حسين اكبرزاده

بهينه سازي عملكرد توربين هاي باد محور عمودي با استفاده از كنترل گام پره هاي توربين

نام اساتید: مسعود ميرزايي
Mirzaei Masoud
نام دانشجو : سيدمحمد جلالي زيدانلو

شبيه سازي جريان غير نيوتني در كانال با مرزهاي انعطاف پذير

نام اساتید: مسعود ميرزايي
Mirzaei Masoud
نام دانشجو : ريحانه ربيعي

بررسي عملكرد عملگر پلاسمائي بر جريان اطراف يك ايرفويل

نام اساتید: مسعود ميرزايي
Mirzaei Masoud
نام دانشجو : صابر خوئي