محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

كنترل جريان حول پره ي يك توربين بادي درحالت سه بعدي با استفاده ازعملگر پلاسمايي

نویسندگان: مسعود ميرزايي, عباس الهي

Mirzaei Masoud, Abbas Elahi

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي مشخصه هاي جريان در آلفاتوربولانس

نویسندگان: حسين اتحادي, ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي

Hossein Ettehadi, Mani Fathali, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي لايه ي اختلاط در آلفاتوربولانس دو بعدي

نویسندگان: حسين اتحادي, ماني فتحعلي, مسعود ميرزايي

Hossein Ettehadi, Mani Fathali, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

بررسي تجربي تداخل جريان و رفتار آيروديناميكي سه سيلندر با مقطع مربعي در آرايش خطي تحت جريان عرضي و زواياي برخورد متفاوت

نویسندگان: ياسمن شريفيان البرزي, حسنا ابريفام, مسعود ميرزايي, محمدرضا حيدري

, , Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

بررسي تجربي تداخل جريان و رفتار آيروديناميكي سه سيلندر با مقطع مربعي و آرايش مثلث متساو ي الاضلاع تحت جريان عرضي و نسبت فاصله هاي متفاوت

نویسندگان: حسنا ابريفام, ياسمن شريفيان البرزي, مسعود ميرزايي, محمد رضا حيدري

, , Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

بررسي تجربي فركانس هاي ريزش گردابه و عدد استروهال سه سيلندر با مقطع مربعي در آرايش مثلث متساو ي الاضلاع تحت جريان عرضي و نسبت فاصله هاي متفاوت

نویسندگان: حسنا ابريفام, ياسمن شريفيان البرزي, مسعود ميرزايي, محمدرضا حيدري

, , Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

On the Effect of Altitude on the Performance of a Small Wind Turbine Blade

نویسندگان: ابوالفضل پوررجبيان شهر بابك, مسعود ميرزايي, رضا ابراهيمي, ديويد وود

Abolfazl Pourrajabian Shahrbabak, Mirzaei Masoud, Reza Ebrahimi,

عنوان همایش:

ASME Turbo Expo 2014

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹

Design and optimization of a fast starting small wind turbine blade using a genetic algorithm

نویسندگان: ابوالفضل پوررجبيان شهر بابك, رضا ابراهيمي, مسعود ميرزايي

Abolfazl Pourrajabian Shahrbabak, Reza Ebrahimi, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: دومين كنفرانس انرژي بادي ايران

Iran Wind Energy Conference (IWEC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

تركيب روش هاي حجم محدود و المان محدود براي شبيه سازي جريان سيال CV-FEM

نویسندگان: امين پوزش, سعيد شريف زاده, مسعود ميرزايي

, , Mirzaei Masoud

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد محركهاي پلاسمايي سرد در حالت تحريك پايا

نویسندگان: غلامحسين پوريوسفي, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: دومين كنفرانس انجمن پيشرانش هوافضايي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بهينه سازي مصرف انرژي در اتاق مسكوني با استفاده از سيستمهاي هيبريدي به جاي سيستمهاي گرمايشي جابجايي براي رسيدن به آسايش حرارتي

نویسندگان: نبي جهان تيغ, علي كشاورزوليان, مسعود ميرزايي

, Ali Keshavarz Valian, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

شبيه سازي عددي كنترل جريان حول يك ايرفويل با استفاده از عملگر پلاسمايي

نویسندگان: صابر خوئي, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

اعمال شرط مرزي سطح جامد منحني در يك شبكه كارتزين تطبيق پذير براي حل معادلات تاوير استوكس

نویسندگان: صابر خوئي, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: دانمارك / Denmark

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

DETERMINATION OF WAKE PROPAGATION DOWNSTREAM OF THE WIND TURBINE USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

نویسندگان: ابوالفضل پوررجبيان شهر بابك, رضا ابراهيمي, مسعود ميرزايي

Abolfazl Pourrajabian Shahrbabak, Reza Ebrahimi, Mirzaei Masoud

عنوان همایش:

ASME Turbo Expo 2012

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

بررسي پارامترهاي منحني هاي بي اسپيلاين بر روي مشخصه هاي آيروديناميكي ايرفويل ها و كاربرد آنها در بهينه سازي ايرفويل

نویسندگان: مصطفي گوهرشادي, مسعود ميرزايي, مسعود مددالهي

Mostafa Goharshadi, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي آيروديناميك و هيدروديناميك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲

بكار گيري روش شبكه ي بولتزمن براي جريان حول هندسه هاي با مرز منحني با استفاده از شرط مرزي MLS

نویسندگان: مسعود ميرزايي, آرمين كريمي, امجد صالح

Mirzaei Masoud, Armin Karimi,

عنوان همایش: يازدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲

حل جريان تراكم ناپذير غير يكنواخت نامنطبق بر هندسه به كمك روش شبكه بولتزمن

نویسندگان: امين پوزش, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: يازدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۱

مقايسه دو الگوي منتخب براي موشك حامل انسان از ديدگاه انتگرال نيروي پساي آيروديناميكي

نویسندگان: سيدعلي موسوي, مسعود ميرزايي

SayyedAli Mousavi, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: اولين همايش تخصصي سامانه هاي ماهواره بر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۱

بهينه سازي آيروترموديناميكي يك نوع ماهواره بر سايوز مانند در يك شرايط پروازي مشخص با استفاده از تركيب شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك پارتو

نویسندگان: سيدعلي موسوي, مسعود ميرزايي

SayyedAli Mousavi, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: اولين همايش تخصصي سامانه هاي ماهواره بر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

Experimental study of the drag coefficient of a circular cylinder using a spcial configuration of plasma actuator

نویسندگان: سياوش طباطبائيان, مسعود ميرزايي, اصغر صديق زاده, وحيد داميده, عبدالله شادآرام

, Mirzaei Masoud, , , Abdollah Shadaram

عنوان همایش: دهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

Numerical Analysis of natural convection in a closed cavity with partition using thermal lattice boltzmann method

نویسندگان: محسن بوستانچي, علي عادلي, مسعود ميرزايي, ميرحامد صالحي

, , Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: دهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

بررسي تجربي اثرات يخ زدگي بر توزيع فشار و ضرائب آيروديناميكي در زنجيره تيغه هاي ثابت كمپرسور موتور هواپيما

نویسندگان: محمد حسن پوريوسفي, مهدي رمضاني زاده, مسعود ميرزايي, غلامحسين پوريوسفي

, , Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: دهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

CONTROL OF THE NEAR-WAKE FLOW AROUND A CIRCULAR CYLINDER WITH ELECTROHYDRODYNAMIC ACTUATORS

نویسندگان: سياوش طباطبائيان, مسعود ميرزايي, اصغر صديق زاده, وحيد داميده, عبدالله شادآرام

, Mirzaei Masoud, , , Abdollah Shadaram

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها

13th Annual and Second International Conference of Fluid Dynamics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

EXPERIMENTAL STUDY OF ACTIVE FLOW CONTROL USING PLASMA ACTUATOR OVER AN AIRFOIL

نویسندگان: عبدالله شادآرام, مسعود ميرزايي, سيد آرش سيد شمس طالقاني

Abdollah Shadaram, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها

13th Annual and Second International Conference of Fluid Dynamics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FLOW PATTERNS ON SQUARE CYLINDER pcaced near a plate

نویسندگان: محسن ناظميان علائي, مسعود ميرزايي, ميثم حقيقت مقدم, امير حسين علوي

, Mirzaei Masoud, ,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها

13th Annual and Second International Conference of Fluid Dynamics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

FlOW CHARACTERISTICS AROUND AN SQUARE CYLINDERSIN A TURBULENT BOUNDARY LAYER

نویسندگان: محسن ناظميان علائي, ميثم حقيقت مقدم, مسعود ميرزايي, امير حسين علوي

, , Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها

13th Annual and Second International Conference of Fluid Dynamics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴

IMPLEMENTATION OF PARAllEL PROCESSING IN A 2D EULER SOLVER USING NUMERICAL SCHEME OF ROE FOR A CHANNEL flOW WITH EXPANSION COMPRESSION EDGE

نویسندگان: عباس عبديان, مجيد بازارگان, مسعود ميرزايي

, Majid Bazargan, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها

13th Annual and Second International Conference of Fluid Dynamics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱

مطالعه تجربي الگوي جريان و ضرائب آيروديناميكي بر روي ايرفويل NLF-0414 يخ زده

نویسندگان: عليرضا دوست محمودي, مسعود ميرزايي, محسن ناظميان علائي

, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱

بررسي ساختار جريان در طي يك حالت گذراي آرام/آشفته با القاي گردابه از سيلندر مربعي

نویسندگان: محسن ناظميان علائي, مسعود ميرزايي, عليرضا دوست محمودي

, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱

بررسي تجربي ضرائب آيروديناميكي و تداخل جريان عبوري از دو سيلندر مربعي در چيدمان پشت سر هم

نویسندگان: ميثم حقيقت مقدم, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

مطالعه تجربي و عددي الگوي جريان و ضرائب آيروديناميكي بر روي ايرفويل NLF-0414 يخ زده

نویسندگان: عليرضا دوست محمودي, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: نهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

ساختار جريان در طي يك حالت گذراي ارام/آشفته با القاي گردابه استوانه اي در چيدمان عرضي

نویسندگان: محسن ناظميان علائي, مسعود ميرزايي, عليرضا دوست محمودي

, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: نهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

محاسبات عددي جريانهاي دو بعدي در سيستم مختصات يكپارچه با استفاده از كاهنده بعد استرانگ

نویسندگان: بهرام زارعيان, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: نهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

الگوريتم طراحي معكوس شكل هندسي مجهول با استفاده از مفاهيم هدايت حرارتي معكوس

نویسندگان: حميد فاضلي, علي اشرفي زاده, مسعود ميرزايي

Hamid Fazeli, Ali Ashrafizadeh, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: نهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲

Adaptive multi level Lattice-Boltzmann for viscous compressible flow

نویسندگان: ميرحامد صالحي, مسعود ميرزايي, سعيدرضا طاهري مجد

, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش:

Sixth International Conference for Mesoscopic Methods in Engineering Science (ICMMES)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲

Laminar Flow Simulation around Inclined Rectangular Cylinder using Lattice-Boltzmann Method with Two different multi-block approach

نویسندگان: سعيدرضا طاهري مجد, مسعود ميرزايي, ميرحامد صالحي

, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش:

Sixth International Conference for Mesoscopic Methods in Engineering Science (ICMMES)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹

بهينه سازي آيروترموديناميكي يك وسيله بازگشتي به جو در يك مسير مشخص

نویسندگان: سيدعلي موسوي, مسعود ميرزايي, جعفر روشني يان

SayyedAli Mousavi, Mirzaei Masoud, Jafar Roshanian

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹

شبيه سازي جريان آرام روي يك سيلندر مربعي با زاويه حمله به روش شبكه اي بولتزمن چند بلوكي

نویسندگان: سعيدرضا طاهري مجد, مسعود ميرزايي, اسماعيل روكي

, Mirzaei Masoud, Esmaeil Rooki

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹

تخمين شكل هندسي مرز مجهول نا منظم با استفاده از روش المان محدود و هدايت حرارتي معكوس

نویسندگان: حميد فاضلي, علي اشرفي زاده, مسعود ميرزايي

Hamid Fazeli, Ali Ashrafizadeh, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹

تاثير پيكر بندي مدولار نازل آيرواسپايك خوشه اي بر عملكرد نيروي تراست سيستم پيشرانش يك وسيله نقليه هوايي پرتابي

نویسندگان: مجيد ابراهيميان, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

بهينه سازي آيروديناميكي يك وسيله بازگشتي به جو (RV) در يك مسير مشخص با استفاده از الگوريتم ژنتيك ga

نویسندگان: سيدعلي موسوي, مسعود ميرزايي, جعفر روشني يان

SayyedAli Mousavi, Mirzaei Masoud, Jafar Roshanian

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

شبيه سازثي جريان آرام روي يك سيلندر مربعي به روش شبكه اي بولتزمن

نویسندگان: مسعود ميرزايي, سعيدرضا طاهري مجد, اسماعيل روكي

Mirzaei Masoud, , Esmaeil Rooki

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

Aerodynamic design using CFD and adjoint equations method

نویسندگان: محمدحامد حكمت, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: هندوستان / India

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۳

Boundary Layer over a flat plate in Supersonic Flows Using LatticeBoltzmann Method

نویسندگان: متين كميلي, مسعود ميرزايي

Matin Komeili, Mirzaei Masoud

عنوان همایش:

International Conference on Fascinating Advancement in Mechanical Engineering (FAME 2008)

محل برگزاری: هندوستان / India

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۳

Performance of 1-D and 2-D Lattice Boltzmann (LB) in Solution of Shock Tube Problem

نویسندگان: متين كميلي, مسعود ميرزايي

Matin Komeili, Mirzaei Masoud

عنوان همایش:

International Conference on Fascinating Advancement in Mechanical Engineering (FAME 2008)

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸

NUMERICAL INVESTIGATION OF WAVE BEHAVIOR OF TEMPERATURE DISTRIBUTION USING NON-FOURIER CONDUCTION

نویسندگان: احسان ايزدپناه, شهرام طالبي, مسعود ميرزايي, محمدحامد حكمت

, , Mirzaei Masoud, Mohamad Hamed Hekmat

عنوان همایش:

12th Asian Congress of Fluid Mechanics

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸

THE EFFECT OF THERMAL MACH ON TEMPERATURE DISTRIBUTION AROUND A MOVING HEAT SOURCE

نویسندگان: احسان ايزد پناه, شهرام طالبي, مسعود ميرزايي, محمدحامد حكمت

, , Mirzaei Masoud, Mohamad Hamed Hekmat

عنوان همایش:

12th Asian Congress of Fluid Mechanics

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸

THE INFLUENCE OF REYNOLDS NUMBER ON THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF AIRFOILS WITH TRIANGULAR SHAPED THROUGH DAMAGE

نویسندگان: بهاره يحيوي, مسعود ميرزايي, محمود ماني

Bahareh Yahyavi, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش:

12th Asian Congress of Fluid Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

Numerical simulation of fluid flow pased a squer cylinder using a Lattice Boltzmann method

نویسندگان: سينا روغني حقيقي فرد, مسعود ميرزايي, رضا كمالي

Sina Rowghani Haghighi Fard, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس هوافضاي ايران

The 7th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

تاثير پيكر بندي نازل آيرواسپايك تقارن محوري بر عملكرد نيروي تراست

نویسندگان: مجيد ابراهيميان, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس هوافضاي ايران

The 7th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

مطالعه تجربي آيروديناميكي بال نامحدود صدمه ديده با در نظر گرفتن اثر عدد رينولدز

نویسندگان: بهاره يحيوي, مسعود ميرزايي, محمود ماني

Bahareh Yahyavi, Mirzaei Masoud,

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس هوافضاي ايران

The 7th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵

بهينه سازي عملكرد نيروي تراست نازل آيروسپايك تقارن محوري با استفاده از هواريز قاعده اي

نویسندگان: مجيد ابراهيميان, مسعود ميرزايي

, Mirzaei Masoud

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك