از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

بابت كميته ارتقاء دكتر ماني فتحعلي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

عضويت در شوراي نظارت وارزيابي و تضمين كيفيت انشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيات داوري بيست و ششمين جشنواره ي انتخاب دانشجوي نمونه سال 96

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ تا تاریخ :

مدير گروه آموزشي تبديل انرژي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

عضو كميته ارتقاء پرونده دكتر پورعلي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه سيالات