تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

بررسي تاثير نوسانات حركتي بر ديناميك قطره در پيل سوختي غشا پليمري

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري, اميرحسين كاكائي
Mehrzad Shams, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari,
نام دانشجو : محمدرضا خسروي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شبيه سازي عددي جريان خون در رگ ها دچار گرفتگي به منظور شناخت رفتار رئولوژيكي آن و بررسي ارتياط ميان گرفتگي رگ با تنش برشي روي ديواره آن

نام اساتید: مهرزاد شمس, آزاده شهيديان, محمدرضا حبيبي, آزاده شهيديان
Mehrzad Shams, Azadeh Shahidian, , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : مجيد عباسيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

بررسي عددي و تجربي ديناميك حبابا در جوشش نانو سيال

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيروس آقانجفي, فرزاد بازديدي طهراني, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : پژمان نريماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: سيروس آقانجفي, آزاده شهيديان, آزاده شهيديان, محمدسعيد سعيدي, مهدي نويدبخش, مهرزاد شمس
Cyrus Aghanajafi, Azadeh Shahidian, Azadeh Shahidian, , , Mehrzad Shams
نام دانشجو : زيبا ولي زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بررسي تجربي افشانه هاي الكترو استاتيكي

نام اساتید: مهرزاد شمس, حجت قاسمي, مجيد قاسمي, اميرحسن كاكايي, مجيد قاسمي
Mehrzad Shams, Hojat Ghasemi, Majid Ghasemi, , Majid Ghasemi
نام دانشجو : پژمان نادري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

بررسي عددي و تجربي هيدروديناميكي جريان دو فاز در بستر سيال داغ

نام اساتید: مهرزاد شمس, valery chernoray, محمدرضا شاه نظري, صادق صديقي, كيوان صادقي, داود رشتچيان, اميد پورعلي
Mehrzad Shams, Valery Chernoray, Mohammad Reza Shahnazari, Sadegh Seddighi, , , Omid Pourali
نام دانشجو : عاطفه سلماسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي عددي جريان در افشانه¬ها بوسيله شبكه بولتزمن

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيروس آقانجفي, مصطفي ورزمريار, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : مسعوده حلمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

بررسي عددي حركت قطرات با استفاده از روش شبكه بولتزمن

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيروس آقانجفي, مصطفي ورمزيار, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : اميرحسين عسكري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

شبيه سازي عددي جريان دوفاز در سيني هاي غربال برج تقطير

نام اساتید: مهرزاد شمس, صادق صديقي, صادق صديقي, عليرضا رياسي
Mehrzad Shams, Sadegh Seddighi, Sadegh Seddighi,
نام دانشجو : مهدي قياسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

شبيه سازي عددي افشانه هاي خشك كن و بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر روند خشك كردن

نام اساتید: مهرزاد شمس, علي اشرفي زاده, افسانه مجري, علي اشرفي زاده
Mehrzad Shams, Ali Ashrafizadeh, Afsaneh Mojra, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : مهران رمضانيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

بررسي عددي بستر سيال چند مولفه¬¬اي

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدحسين حامدي, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق
Mehrzad Shams, Mohammad Hossin Hamedi, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : رامين ايل بيگي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بررسي عددي جريان سيال در بسترهاي شناور مايع-جامد بازگشتي

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدحسين حامدي, افسانه مجري, محمدحسين حامدي
Mehrzad Shams, Mohammad Hossin Hamedi, Afsaneh Mojra, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : محمد آيت اللهي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

شبيه سازي عددي تغيير قطر ذره در بسترهاي سيال داغ

نام اساتید: مهرزاد شمس, افسانه مجري, صادق صديقي, صادق صديقي
Mehrzad Shams, Afsaneh Mojra, Sadegh Seddighi, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : حسن انصاري فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

بررسي عددي تاثير زبري سطح بر جريان جوششي نانو سيال

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد بازارگان, مجيد قاسمي, مجيد بازارگان
Mehrzad Shams, Majid Bazargan, Majid Ghasemi, Majid Bazargan
نام دانشجو : حسن عليمرادي چمگرداني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

شبيه سازي عددي حركت جريان دوفاز در مخازن نفتي

نام اساتید: مهرزاد شمس, صادق صديقي, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Sadegh Seddighi, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : صالح فومن بهجت اجيرلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

طراحي و ساخت پيل‌هاي سوختي تبادل يوني با كانال‌هاي جريان موازي و مارپيچ و تحليل تجربي و عددي جريان دوفاز در آن‌ها

نام اساتید: مهرزاد شمس, فرشاد ترابي, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Farshad Torabi, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : موسي اشرفي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

شبيه سازي عددي جريان سيال در رانشگر پلاسمايي مغناطيسي

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس, مسعود ميرزايي, ماني فتحعلي, حامد علي صادقي اراني
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams, Mirzaei Masoud, Mani Fathali, Hamed Alisadeghi
نام دانشجو : مهدي آهنگر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

بررسي عددي اثر نانو ذرات و گردابه‌ساز‌ها بر نرخ انتقال حرارت در كانال

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدمهدي هيهات, علي اشرفي زاده, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Mohammad Mahdi Heyhat, Ali Ashrafizadeh, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : آزيتا عبدالهي نانوا پيشه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

بررسي عددي اثرات افزودن نانو ذرات به جريان دو فاز گاز- مايع

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدمهدي هيهات, صادق صديقي, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Mehrzad Shams, Mohammad Mahdi Heyhat, Sadegh Seddighi, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : زيبا ولي زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

بررسي عددي جريان دوفاز در سيكلون درام

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدمهدي هيهات, صادق صديقي, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Mehrzad Shams, Mohammad Mahdi Heyhat, Sadegh Seddighi, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : اميرحسين قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

بررسي تجربي پديده طغيان در كانال جريان كاتد در پيل هاي سوختي غشاء پليمري

نام اساتید: مهرزاد شمس, مسعود ضيابشرحق, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا همايي نژاد
Mehrzad Shams, Masoud Ziabasharhagh, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : همايون كنعاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

تحليل عددي حركت نانو ذرات در جريان خون

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدمهدي هيهات, مجيد سلطاني, افسانه مجري, افسانه مجري
Mehrzad Shams, Mohammad Mahdi Heyhat, Majid Soltani, Afsaneh Mojra, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : مريم بريسم حقيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

بررسي عددي جريان دو فاز در طبقات كم فشار توربين بخار

نام اساتید: مهرزاد شمس, صادق صديقي, محمدحسين حامدي, محمدحسين حامدي
Mehrzad Shams, Sadegh Seddighi, Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : سعيد جمالي كيساري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

بررسي عددي جريان دوفاز عبوري از خشك كن‌هاي درام

نام اساتید: مهرزاد شمس, افسانه مجري, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : ميلاد علي زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ساخت پيل سوختي غشائ پليمري تك سل با ديوار شفاف و بررسي مديريت آب در سمت كاتد

نام اساتید: مهرزاد شمس, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق, مجيد قاسمي
Mehrzad Shams, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh, Majid Ghasemi
نام دانشجو : سعيد خادمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

تحليل آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي ورودي و شرايط كاري بر مديريت آب در پيل سوختي غشائ پليمري

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد قاسمي, رامين روشندل, مجيد قاسمي
Mehrzad Shams, Majid Ghasemi, , Majid Ghasemi
نام دانشجو : محمدرضا هاشمي نسب

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

بررسي مديريت آب در پيل سوختي غشا پليمري شفاف با استفاده از روش عكس برداري مستقيم

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدرضا شاه نظري, مجيد قاسمي, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Mohammad Reza Shahnazari, Majid Ghasemi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : علي بزرگ نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي عددي دو بعدي ضمني (روش ضمني) جريان دو فاز گاز-جامد محترق در سامانه ي پرتابه اي

نام اساتید: مهرزاد شمس, علي اشرفي زاده, علي كشاورزوليان, علي اشرفي زاده
Mehrzad Shams, Ali Ashrafizadeh, Ali Keshavarz Valian, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : فريد محمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

شبيه سازي عددي جريان دوفاز گاز - جامد محترق در بستر سيال

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, محمدرضا شاه نظري, افسانه مجري, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Mohammad Reza Shahnazari, Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : احسان محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

مدلسازي و تحليل پيل سوختي هيدروژني

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, مجيد قاسمي, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Majid Ghasemi, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : اميد ساري خاني اغميوني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شبيه سازي جريان الكتروسموتيك درميكروكانال و بررسي عوامل موثر در آن

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد قاسمي, مسعود ضيابشرحق, اميد پورعلي, مسعود ضيابشرحق
Mehrzad Shams, Majid Ghasemi, Masoud Ziabasharhagh, Omid Pourali, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمود كشاورز مهر

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي عددي مديريت آب در جريان هاي دوفاز گاز- مايع در پيل سوختي پليمري

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيروس آقانجفي, علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Cyrus Aghanajafi, Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : حامد مرادي مهياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

شبيه سازي عددي جريان دوفاز گاز- جامد در رژيم جريان لغزشي در مايكروكانال

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد قاسمي, علي اشرفي زاده, محمدحسين حامدي, محمدحسين حامدي
Mehrzad Shams, Majid Ghasemi, Ali Ashrafizadeh, Mohammad Hossin Hamedi, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : رضا بري شهواري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

تاثير هندسه نازل در افشانه هاي فشار بالا

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, رضا ابراهيمي, علي اشرفي زاده, 00 حسينعلي پور, علي اشرفي زاده
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Reza Ebrahimi, Ali Ashrafizadeh, 00 00, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : شهاب الدين سهرابي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

مطالعه عددي جريان داخلي نازل كاويتاسيوني و برريب تاثير آن بر مشخصه هاي افشانه

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, رضا ابراهيمي, علي اشرفي زاده, 00 حسينعلي پور, علي اشرفي زاده
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Reza Ebrahimi, Ali Ashrafizadeh, 00 00, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : ابوطالب زندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي اثر پارامترهاي آب وهوايي بر رروي چيدكان بهينه توربين¬هاي بادي به كمك الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, محمدرضا شاه نظري, مجيد بازارگان, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Mohammad Reza Shahnazari, Majid Bazargan, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : محمدرضا ياوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

شبيه سازي عددي جريان دوفازي در كانال جريان گاز پيل سوختي پليمري

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد قاسمي, سيدعلي جزايري, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Mehrzad Shams, Majid Ghasemi, Seyed ali Jazayeri, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : سيدحسين مسروري سعادت

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

حل عددي مسائل جريان با استفاده از پردازش گرهاي گرافيكي

نام اساتید: علي اشرفي زاده, مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, سيدعلي جزايري, عبدالله شادآرام
Ali Ashrafizadeh, Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Seyed ali Jazayeri, Abdollah Shadaram
نام دانشجو : پويا نيك سير

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۹

شبيه¬سازي عددي جريان سيال دو فاز غير نيوتني

نام اساتید: مهرزاد شمس, كيوان صادقي, عبدالله شادآرام, حسين صيادي, حسين صيادي
Mehrzad Shams, , Abdollah Shadaram, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : عرفان نيازي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۸

مدلسازي عددي جريان محترق دو فازي در بستر سيال محترق

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدرضا شاه نظري, علي كشاورزوليان, رضا ابراهيمي
Mehrzad Shams, Mohammad Reza Shahnazari, Ali Keshavarz Valian, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : سيدحمزه سيادت

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل انتقال حرارت در ميكروكانال با بكارگيري نانوسيال در رژيم جريان لغزشي

نام اساتید: -- موسوي نائينيان, مهرزاد شمس, مجيد قاسمي, علي اشرفي زاده, مجيد عميد پور, مجيد صفار اول, محمود اشرفي زاده
, Mehrzad Shams, Majid Ghasemi, Ali Ashrafizadeh, Majied Amidpour, ,
نام دانشجو : حسين افشار

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مطالعه عددي اثرات ميراكنندگي حرارتي و تراكم پذيري بر روي شدت موج فشاري حاصل از فروريزش كاويتاسيون ابري

Numerical Study of Thermal and Compressible Damping Effects mon Pressure Wave intensity Due To Cvitation Cloud Collapse

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, عبدالله شادآرام, محمدحسين حامدي, حسين صيادي, مجيد بازارگان
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Abdollah Shadaram, Mohammad Hossin Hamedi, Hossein Sayyadi, Majid Bazargan
نام دانشجو : ميراعلم مهدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي عددي انتقال حرارت دوفازي توسط فيلم مايع

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيدمجتبي موسوي نايينيان, مجيد بازارگان, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Mehrzad Shams, Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan, Majid Bazargan, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : رامين تختي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي عددي جريان دوفاز گاز- ذرات در رژيم مولكولي آزاد

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد بازارگان, مجيد قاسمي
Mehrzad Shams, Majid Bazargan, Majid Ghasemi
نام دانشجو : يونس شفاعت قراملكي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي عددي دوبعدي جريان محترق دوفاز گاز - جامد

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيدمجتبي موسوي نايينيان, رضا ابراهيمي, مسعود ميرزايي, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Mehrzad Shams, Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan, Reza Ebrahimi, Mirzaei Masoud, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : اردشير بانگيان تبريزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

بررسي عددي انتقال حرارت جريان دوفاز گاز- ذره در رژيم لغزشي و انتقالي

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, محمدحسين حامدي, 00 حسينعلي پور, محمدحسين حامدي
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Mohammad Hossin Hamedi, 00 00, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : وحيد علي اكبر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

بررسي عددي هيدروديناميك جريان دوفاز گاز- ذره در رژيم انتقالي

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, محمدحسين حامدي, ---- حسينعليپور, محمدحسين حامدي
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Mohammad Hossin Hamedi, , Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : بهزاد مهاجر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

تدوين الگوريتم طراحي شعله نگهدار و بررسي عددي اثر هندسه و مشخصات جريان بر عملكرد آن

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس, ماني فتحعلي, ماني فتحعلي
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams, Mani Fathali, Mani Fathali
نام دانشجو : جهانگير جعفريان

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۰۲

كاربرد مفهوم محدوديت عملكرد در طراحي شبكه مبدلهاي پيش گرمكن

نام اساتید: مجيد عميد پور, مهرزاد شمس, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Majied Amidpour, Mehrzad Shams, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : سيامك فريور

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۲۵

شبيه سازي عددي جريان سيال تك فازي دو مولفه اي آشفته

نام اساتید: مهرزاد شمس, گودرز احمدي
Mehrzad Shams,
نام دانشجو : يحيي حيدريان

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

تحليل عددي حركت حباب در جريان آشفته با در نظر گرفتن برخورد و تركيب آنها از ديدگاه اويلري/لاگرانژي

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : آرمان رئوفي

تاریخ:

بررسي عددي وتجربي احتراق در گلوگاه رآكتور توليد دوده صنعتي

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : سعيد اسحقي

تاریخ:

تحليل عددي جريان هاي دو گاز آشفته با استفاده از پردازشگرهاي موازي

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : پويان رضايي نيا

تاریخ:

مطالعه عددي جريان دو بعدي محترق

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : جواد بهروز فر

تاریخ:

تعيين ميزان گرمايش آيروديناميكي يك جسم بادماغه پخ با احتساب واكنشهاي شيميايي غير تعادلي و تشعشع گازي

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : مرتضي رحمان پور

تاریخ:

مطالعه عددي تشعشع حرارتي پلوم به صفحه انتهايي يك موتور سوخت مايع

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : اميرعباس طالبي گركاني

تاریخ:

بررسي عددي انتقال حرارت در كوره هاي قوس الكتريك

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : همايون كنعاني

تاریخ:

شبيه سازي جريان محترق غير تعادلي در يك مشعل متخلخل با در نضر گرفتن تبادل حرارتي بين گاز و جامد

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيدمجتبي موسوي نايينيان
Mehrzad Shams, Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan
نام دانشجو : ميثم فرزانه كلورزي

تاریخ:

تحقيق تجربي بر روي يك مشعل محيط متخلخل

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيدمجتبي موسوي نايينيان
Mehrzad Shams, Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan
نام دانشجو : محمد شفيعي دهج

تاریخ:

بررسي كاربرد روشهاي بهبود انتقال حرارت در اصلاح و افزايش ظرفيت شبكه مبدلهاي حرارتي

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدرضا جعفري نصر
Mehrzad Shams,
نام دانشجو : امير محمد حداد مومني

تاریخ:

كاربرد روشهاي تكاملي در طراحي شكل

نام اساتید: علي اشرفي زاده, مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, عبدالله شادآرام
Ali Ashrafizadeh, Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Abdollah Shadaram
نام دانشجو : علي جودكي

تاریخ:

شبيه سازي عددي جريان دوفاز گاز- جامد در رژيم جريان لغزشي

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : ابوذر مشفق

تاریخ:

بررسي عددي جريان دوفازي در مرحله هاي پاياني توربين بخار

نام اساتید: مهرزاد شمس, مسعود ضيابشرحق, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده
Mehrzad Shams, Masoud Ziabasharhagh, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : بهنام نيكخواهي

تاریخ:

مدل سازي اسپري هاي فشار بالا به روش اولري - لانگرانژي

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, رضا ابراهيمي, سيدعلي جزايري, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Reza Ebrahimi, Seyed ali Jazayeri, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : ساجد هادي بافكر

تاریخ:

تحليل عددي جريان در فرآيند جدايش گاز H2S در برجهاي جدايش H2S از نفت خام

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : ابوذر فرض پورماچياني

تاریخ:

بررسي مشكلات حل مسائل هدايت حرارتي معكوس دو بعدي و ارائه روش تنظيم مناسب براي آنها

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيد علي بهبهاني نيا
Mehrzad Shams, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : اميرحسين حريري

تاریخ:

تحليل مركب آب وانرژي حرارتي در صنايع خمير و كاغذ به روش اناليز پينچ

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : سميرا كرباسيان

تاریخ:

تحليل اگزرژي و ترمواكونوميك تزريق بخار به داخل محفظه احتراق توربين هاي گازي

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, مهرزاد شمس, حسين صيادي, حسين صيادي
Ali Behbahaninia, Mehrzad Shams, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : عليرضا فرشاد

تاریخ:

بهينه سازي ترمواكونوميك مبدلهاي بازياب براي سيكلهاي توربين بخار

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, مهرزاد شمس, مجيد عميد پور, حسين صيادي, مجيد عميد پور
Ali Behbahaninia, Mehrzad Shams, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Majied Amidpour
نام دانشجو : امين اذرمه

تاریخ:

مدلسازي احتراق سوخت مايع در محيط متخلخل

modeling of liquid fuel combustion in porous media

نام اساتید: رضا ابراهيمي, مهرزاد شمس
Reza Ebrahimi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : اسماعيل اميري

تاریخ:

شبيه سازي كاويتاسيون ابري بر روي هيدروفويل

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, حسين صيادي, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Hossein Sayyadi, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : پويا رحماني

تاریخ:

تحليل عددي فرو ريزش حباب كاويتاسيون

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, حسين صيادي, حسين صيادي, 00 حسينعلي پور
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi, 00 00
نام دانشجو : احسان سميعي

تاریخ:

بررسي عددي توليد دو دوره دو مشعل ديفيوژن با بكارگيري يك مدل سينيتكي

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, علي كشاورزوليان, علي كشاورزوليان
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Ali Keshavarz Valian, Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : رضا سرلك

تاریخ:

كدنويسي نرم افزاي تعيين راندمان كوره ها با توجه به دماي خروجي دودكش و درصد اكسيژن اضافي و بهينه سازي راندمان ديگهاي بخار پالايشگاه بندرعباس به صورت موردي

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Mehrzad Shams, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : غلام محمد احمدي

تاریخ:

بررسي اقتصادي تبديل سوخت واحدهاي صنعتي از سوخت مايع به گاز طبيعي و توليد برق بصورت پراكنده

نام اساتید: مهرزاد شمس, حسين صيادي, مجيد عميد پور, حسين صيادي
Mehrzad Shams, Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مجتبي دلبري

تاریخ:

بررسي كاهش مصرف آب در شركت پالايش نفت شازند اراك با استفاده از تكنولوژي پينچ آبي

نام اساتید: مهرزاد شمس, حسين صيادي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Mehrzad Shams, Hossein Sayyadi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : سلمان خزائي

تاریخ:

تعيين نمودار پروفيل فشار و انرژي در طراحي خطوط انتقال نفت و فرآورده هاي آن

نام اساتید: مهرزاد شمس, عبدالله شادآرام, مجيد عميد پور, مجيد عميد پور, حسين صيادي
Mehrzad Shams, Abdollah Shadaram, Majied Amidpour, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : غلامرضا عجمي

تاریخ:

بررسي عددي افزايش انتقال حرارت درون لوله با استفاده از فنر

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد عميد پور, رضا ابراهيمي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي, حسين صيادي
Mehrzad Shams, Majied Amidpour, Reza Ebrahimi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : عبدالصاحب لياقت

تاریخ:

بررسي عددي جريان دوفاز همران با جوشش

نام اساتید: مهرزاد شمس, سيدمجتبي موسوي نايينيان
Mehrzad Shams, Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan
نام دانشجو : سميه جعفري

تاریخ:

تعيين تجربي خواص ترموفيزيكي بستر مشعل هاي متخلخل

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سيداكبر شكيبااصفهاني

تاریخ:

بررسي ترمواكونومي تركيب پيل سوختي اكسيد جامد و توربين گاز

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد عميد پور, حسين صيادي, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Mehrzad Shams, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : مريم غفاري

تاریخ:

توسعه شرط مرزي لغزشي سطح زبر در جريان الكترواسمز درون ميكروكانال

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : ابوذر مشفق

تاریخ:

حل عددي جريان نوساني در مولد ترموآكوستيك غيراستوانه اي

نام اساتید: مهرزاد شمس, رضا ابراهيمي
Mehrzad Shams, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : مجاهد جابري هفشجاني

تاریخ:

بررسي تجربي و عددي پوشش دهي سطح بر انتقال حرارت جوشش استخري نانوسيال

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : حسن عليمرادي چمگرداني

تاریخ:

بررسي گرفتگي در شريان كرونري با در نظر گرفتن جريان چندفازي و انعطاف پذيري رگ

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : زيبا ولي زاده

تاریخ:

شبيه سازي ععدي جوشش با استفاده از روش شبكه بولتزمن

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : مهگل مظفري

تاریخ:

بررسي و تجربي افشانه هاي الكتريكي

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : دانيال خداياري

تاریخ:

بررسي عددي عملكرد يك ميدان جريان اصلاح شده ي پيل هاي سوختي غشا پليمري

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : مهرداد قصبه

تاریخ:

بررسي ترمواكونومي و بهينه سازي يخچال خورشيدي

نام اساتید: مهرزاد شمس, مجيد سلطاني
Mehrzad Shams, Majid Soltani
نام دانشجو : ازاد محمودزاده

تاریخ:

شبيه¬ سازي عددي جوشش با جابجايي واداشته در يك ميكروكانال

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : سيدمحمدرضا ميرابوالقاسمي دهكردي

تاریخ:

بررسي عددي گرفتگي عروق كرونري با در نظر گرفتن تخلخل و ارتجاعي بودن رگ

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : اميرحسين عدلي

تاریخ:

بررسي عددي ارتعاشات سطح بر روي انتقال حرارت جوشش استخري نانوسيال

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : سهراب زابلي

تاریخ:

استفاده از حرارت گازهاي خروجي دودكش بويلرهاي ليچينگ جهت گرمايش سالن الكترووينينگ

نام اساتید: مهرزاد شمس
Mehrzad Shams
نام دانشجو : صادق فتحي نژاد