مطالعه پديده سازگاري الكترو مغناطيسي بر روي قطعات الكترونيكي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زهره شهرابي فراهاني

بررسي پديده هاي كوانتومي در ام آر آي واثر آن بر روي تصوير برداريهاي پزشكي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : احمد شاكري

بررسي و مطالعه مزو فازهاي موجود در كريستال مايع و تئوري لاندو

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : ساره فضلي

بررسي كريستال مايع فروالكتريك در كاربردهاي آن براي صفحات نمايشي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : نسيم سادات صفرآبادي فراهاني

مطالعه انواع گوناگون فرو فازها در كريستال مايع وبررسي شكل نانو كريستالهاي مايع وكاربرد آن

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : آتنا كهنداني

كاربردهاي محيطي نانو كامپوزيتهاي پليمري

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : سپيده كامياب مهر

بررسي نانو ساختارهاي اكسيدي براي كاربرد در حمل داروهاي هدفمند

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : عاطفه اقبالي كلاشمي

سنسورهاي گازي ونانو ساختارهايتوخالي بلند

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : سعيده صفارزاده گان

كاربرد نانو مواد مغناطيسي در دارو رساني

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : سعيد تقوايي ابريشمي

نانو ذرات و كاربرد آن در درمان سرطان

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : محسن عيوض لو

بررسي تاثير نانو ذرات مغناطيسي دردرمان سرطان

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : سعيد بهجتي

بررسي سنسورهاي اكسيدي جهت كاربردهاي پزشكي و صنعتي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زهرا فرشيدرخ

اثر نانو ذرات مغناطيسي براي استفاده در روش تب مصنوعي سلول جهت از بين بردن سلول هاي سرطاني

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : محيا خرم شاهي

بررسي اثر نانو مغناطيس ها وكاربرد آن در تشخيس ودر مان بيماري هاي خاص

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : امير شرقي

دزيمتري براكي تراپي چشمي براي پي دي 103 وآي 125 در حضور نانو ذرات طلا : بررسي مونت كارلو

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : مهديه مرغچوئي

درمان سرطان با روش طب مصنوعي ( هايپر ترميا )

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : فرزام باقري طادي

روش استفاده ازنانو ذرات براي از بين بردن سلول هاي سرطان

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : عرفان عالمي وليك چالي