مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: واعظ زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mehdi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiVaezzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک