از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تا تاریخ :

مدير گروه آموزشي مهندسي پزشكي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

عضو انجمن علمي مهندسي پزشكي ايران