طراحي نرم افزاري يك سيستم بازشناسي صداي ادوات موسيقيايي سنسور فلوت و تنبك

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سيدكوشان هاشمي فرد

طراحي نرم افزاري يك سيستم بازشناسي صداي سازهاي موسيقيايي تار،دودوك و دف

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سالار شكيب همدان

سنتز انواع نت هاي ساز گيتار از روي يك نت آن با استفاده از تكنيك هاي پردازش صوت

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : علي كلانتري درون كلا

طراحي و ساخت سيستم ثبت 4 كاناله اصوات حياتي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : مرضيه لفوتي