تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تحليل دادگان رجيستري بيماران به منظور پيش بيني وخامت بيماري با استفاده از روش هاي يادگيري عميق

نام اساتید: منصور ولي, سيدحسين خواسته, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Mansour Vali, Seyed Hossein Khasteh, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : هادي صباحي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت هجي كننده براساس واسط هاي چشم- رايانه

نام اساتید: منصور ولي, فرهاد فرجي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا دليري
Mansour Vali, Farhad Faraji, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : مهسا بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

آشكارسازي همبستگي بين ازمون تشخيص شخصيتي نئو و سيگنال گفتار فرد

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, فرشاد الماس گنج, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدحسين مقدم فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

شناسايي كبد چرب با استفاده از روش هاي داده كاوي

نام اساتید: منصور ولي, سيدحسين خواسته, مهدي دلربايي, صادق علي اكبري, مهدي دلربايي
Mansour Vali, Seyed Hossein Khasteh, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : مهديس حجتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم طبقه بندي خودكار نارواني در گفتار پيوسته براساس شباهت سنجي توسط شبكه عصبي عميق

نام اساتید: منصور ولي, علي خادم, علي خادم, احمد اكبري
Mansour Vali, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : مصطفي كاوري زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تشخيص خودكار بيماري پاركينسون بر اساس صداي واكه كشيده با استفاده از تركيب ويژگي هاي phonatory و Articulatory

نام اساتید: منصور ولي, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, احمد اكبري ازيراني
Mansour Vali, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : محمدبهادر نجفي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بازشناسي محتواي احساسي قطعات موسيقي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق و طبقه بند SVM

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, احمد اكبري ازيراني
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : علي كلانتري درون كلا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شناسايي حالت افسردگي با استفاده از ويژگي هاي خطي و غيرخطي گفتار

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, احمد اكبري ازيراني
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : شميم مبرم

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

طراحي و پياده سازي سيستم ثبت شانزده كاناله صداي ريه و نمايش تصويري ديناميك وضعيت ريه ها

نام اساتید: منصور ولي, حميد ابريشمي مقدم, بيژن وثوقي وحدت, حميد ابريشمي مقدم
Mansour Vali, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمد كلوشاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

حذف صداهاي مزاحم قلبي از روي صداهاي ريوي ثبت شده توسط آرايه هاي ميكروفوني با استفاده از جداسازي كور منابع

نام اساتید: منصور ولي, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي, فرشاد الماس گنج
Mansour Vali, Farhad Faraji, Farhad Faraji,
نام دانشجو : حسين بخشي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

گسترش پهناي باند سيگنال گفتار باند محدود با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و بردارهاي ويژگي LSF

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, فرشاد الماس گنج, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : حميدرضا جمالي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تشخيص ديسفاجيك با استفاده از پردازش صداي بلع

نام اساتید: منصور ولي, شهرام آگاه, فرهاد فرجي, فرشاد الماس گنج, فرهاد فرجي
Mansour Vali, Shahram Agah, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : بابك بصيري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

شناسايي صفات شخصيتي با استفاده از پردازش سيگنال گفتار حاصل از روخواني متن

نام اساتید: منصور ولي, مهدي خليلي, حميد ابريشمي مقدم, حسين صامتي, حميد ابريشمي مقدم
Mansour Vali, Mehdi Khalili, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محسن فلاح نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي واسط مغر-رايانه جهت تشخيص هجاهاي گفتار اراده شده

نام اساتید: منصور ولي, فرهاد فرجي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, محمد پويان
Mansour Vali, Farhad Faraji, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : ميلاد اماني ارجستان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تشخيص گفتار پرخيشومي در كودكان با استفاده از سيگنال هاي دهان و بيني

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, فرشاد الماس گنج
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : عاطفه ميرزائي

تاریخ:

تحليل وضعيت بيماران فيبروز كيستيك با پردازش داده هاي چند كاناله صداي تنفس

نام اساتید: منصور ولي, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي
Mansour Vali, Mohammadreza Modaresi
نام دانشجو : ارزو كريمي زاده

تاریخ:

تحليل رفتاردستگاه تنفسي با استفاده از صداهاي ثبت شده توسط آرايه ميكروفوني از پشت قفسه سينه

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : شهرزاد عباسي بهارانچي

تاریخ:

طراحي و ساخت بيلي روبين متر غير تهاجمي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : محمدرضا تاج الدين

تاریخ:

حذف صداي قلب از آرايه ميكروفني ثبت كننده صداي ريه با استفاده از روش هاي تطبيقي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : سارا كنگرلو

تاریخ:

تشخيص خواب آلودگي از روي ويژگي هاي آوايي و تلفظي گفتار

نام اساتید: منصور ولي, علي نحوي
Mansour Vali, Ali Nahvi
نام دانشجو : حديث ايماني پور

تاریخ:

حذف نويز محيط از سيگنال هاي ثبت شده از سامانه صداهاي ريوي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : مژده فيروزي پوياني

تاریخ:

تشخيص شدت نارسايي قلبي با استفاده از روش هاي داده كاوي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : حنيف كيا

تاریخ:

تحليل رفتاردستگاه تنفسي با استفاده از صداهاي ثبت شده توسط آرايه ميكروفوني از پشت قفسه سينه

Analysis of respiratory system behavior using sounds recorded by microphone array over the posterior chest wall

نام اساتید: منصور ولي, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي
Mansour Vali, Mohammadreza Modaresi
نام دانشجو : شهرزاد عباسي بهارانچي

تاریخ:

تحليل دادگان رجيستري بيماران به منظور پيش بيني وخامت بيماري با استفاده از روش هاي يادگيري عميق

Patients registry data analysis to predict disease prognosis using deep learning methods

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : هادي صباحي

تاریخ:

طراحي و ساخت سامانه تشخصي خواب¬آلودگي راننده بر اساس پردازش صوت با بكارگيري شبكه عصبي

نام اساتید: علي نحوي, منصور ولي
Ali Nahvi, Mansour Vali
نام دانشجو : پويا شهرياري