تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تحليل دادگان رجيستري بيماران به منظور پيش بيني وخامت بيماري با استفاده از روش هاي يادگيري عميق

نام اساتید: منصور ولي, سيدحسين خواسته, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Mansour Vali, Seyed Hossein Khasteh, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : هادي صباحي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت هجي كننده براساس واسط هاي چشم- رايانه

نام اساتید: منصور ولي, فرهاد فرجي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا دليري
Mansour Vali, Farhad Faraji, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : مهسا بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

آشكارسازي همبستگي بين ازمون تشخيص شخصيتي نئو و سيگنال گفتار فرد

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, فرشاد الماس گنج, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدحسين مقدم فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

شناسايي كبد چرب با استفاده از روش هاي داده كاوي

نام اساتید: منصور ولي, سيدحسين خواسته, مهدي دلربايي, صادق علي اكبري, مهدي دلربايي
Mansour Vali, Seyed Hossein Khasteh, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : مهديس حجتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم طبقه بندي خودكار نارواني در گفتار پيوسته براساس شباهت سنجي توسط شبكه عصبي عميق

نام اساتید: منصور ولي, علي خادم, علي خادم, احمد اكبري
Mansour Vali, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : مصطفي كاوري زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تشخيص خودكار بيماري پاركينسون بر اساس صداي واكه كشيده با استفاده از تركيب ويژگي هاي phonatory و Articulatory

نام اساتید: منصور ولي, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, احمد اكبري ازيراني
Mansour Vali, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : محمدبهادر نجفي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بازشناسي محتواي احساسي قطعات موسيقي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق و طبقه بند SVM

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, احمد اكبري ازيراني
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : علي كلانتري درون كلا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شناسايي حالت افسردگي با استفاده از ويژگي هاي خطي و غيرخطي گفتار

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, احمد اكبري ازيراني
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : شميم مبرم

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

طراحي و پياده سازي سيستم ثبت شانزده كاناله صداي ريه و نمايش تصويري ديناميك وضعيت ريه ها

نام اساتید: منصور ولي, حميد ابريشمي مقدم, بيژن وثوقي وحدت, حميد ابريشمي مقدم
Mansour Vali, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمد كلوشاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

حذف صداهاي مزاحم قلبي از روي صداهاي ريوي ثبت شده توسط آرايه هاي ميكروفوني با استفاده از جداسازي كور منابع

نام اساتید: منصور ولي, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي, فرشاد الماس گنج
Mansour Vali, Farhad Faraji, Farhad Faraji,
نام دانشجو : حسين بخشي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

گسترش پهناي باند سيگنال گفتار باند محدود با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و بردارهاي ويژگي LSF

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, فرشاد الماس گنج, بابك ناصر شريف
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : حميدرضا جمالي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تشخيص ديسفاجيك با استفاده از پردازش صداي بلع

نام اساتید: منصور ولي, شهرام آگاه, فرهاد فرجي, فرشاد الماس گنج, فرهاد فرجي
Mansour Vali, Shahram Agah, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : بابك بصيري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

شناسايي صفات شخصيتي با استفاده از پردازش سيگنال گفتار حاصل از روخواني متن

نام اساتید: منصور ولي, مهدي خليلي, حميد ابريشمي مقدم, حسين صامتي, حميد ابريشمي مقدم
Mansour Vali, Mehdi Khalili, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محسن فلاح نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي واسط مغر-رايانه جهت تشخيص هجاهاي گفتار اراده شده

نام اساتید: منصور ولي, فرهاد فرجي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, محمد پويان
Mansour Vali, Farhad Faraji, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : ميلاد اماني ارجستان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تشخيص گفتار پرخيشومي در كودكان با استفاده از سيگنال هاي دهان و بيني

نام اساتید: منصور ولي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, فرشاد الماس گنج
Mansour Vali, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : عاطفه ميرزائي

تاریخ:

تحليل وضعيت بيماران فيبروز كيستيك با پردازش داده هاي چند كاناله صداي تنفس

نام اساتید: منصور ولي, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي
Mansour Vali, Mohammadreza Modaresi
نام دانشجو : ارزو كريمي زاده

تاریخ:

تحليل رفتاردستگاه تنفسي با استفاده از صداهاي ثبت شده توسط آرايه ميكروفوني از پشت قفسه سينه

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : شهرزاد عباسي بهارانچي

تاریخ:

طراحي و ساخت بيلي روبين متر غير تهاجمي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : محمدرضا تاج الدين

تاریخ:

حذف صداي قلب از آرايه ميكروفني ثبت كننده صداي ريه با استفاده از روش هاي تطبيقي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : سارا كنگرلو

تاریخ:

تشخيص خواب آلودگي از روي ويژگي هاي آوايي و تلفظي گفتار

نام اساتید: منصور ولي, علي نحوي
Mansour Vali, Ali Nahvi
نام دانشجو : حديث ايماني پور

تاریخ:

حذف نويز محيط از سيگنال هاي ثبت شده از سامانه صداهاي ريوي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : مژده فيروزي پوياني

تاریخ:

تشخيص شدت نارسايي قلبي با استفاده از روش هاي داده كاوي

نام اساتید: منصور ولي
Mansour Vali
نام دانشجو : حنيف كيا