از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا تاریخ :

مدير گروه آموزشي شيمي فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه شيمي TDCDL

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

رئيس كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

سرپرست پرديس علوم

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

رئيس دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

عضويت هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

كميته شيمي گروه علوم پايه شوراي برنامه ريزي اموزش عالي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

كميته تخصصي گسترش علوم پايه

از تاریخ : ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹