تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اثر افزايش ظرفيت خازن ها بوسبله ي اكسيد نيكل (NiO) و اكسيد منگنز (MnO2)

نام اساتید: مجيد جعفريان, وحيد خاكي زاده, محمد قاسم مهجاني, وحيد خاكي زاده
Majid Jafarian, Vahid Khakyzadeh, Mohammad Ghasem Mahjani, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : محمدتقي بوربور

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ذخيره الكتروشيميايي هيدروژن با پوشش آلياژهاي جيوه

نام اساتید: مجيد جعفريان, وحيد خاكي زاده, محمد قاسم مهجاني, وحيد خاكي زاده
Majid Jafarian, Vahid Khakyzadeh, Mohammad Ghasem Mahjani, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : نازنين جوان پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

بررسي فتوالكتروشيميايي سل هاي چند لايه كوانتوم دات بر پايه ي كادميوم سولفيد

نام اساتید: مجيد جعفريان, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, علي احساني
Majid Jafarian, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : ساناز بخشي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

مطالعه و بررسي احياي اكسيد مس و اكسيد كبالت به عنوان كاتد و آند سديم بر پايه آلياژ نيكل ، كبالت، منگنز و مس آنتيموان

نام اساتید: مجيد جعفريان, وحيد خاكي زاده, علي احساني, وحيد خاكي زاده
Majid Jafarian, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : فاطمه حسين پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

مطالعه ي اثر فتوالكتروشيميايي سولفيد سرب همراه با سولفيد مس

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, علي احساني, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, , Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : سنا صادقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

مطالعه باطري سديم و سولفور مس

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, علي احساني, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, , Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : عليرضا باجلان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

مطالعه و بررسي ذخيره الكتروشيميايي هيدروژن بر روي الكترود بر پايه جيوه اصلاح شده با مواد پايه كربني

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, وحيد خاكي زاده
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : فاطمه حسن لو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مطالعه و بررسي باتري اكسيد منگنز - سديم

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : مرضيه حاتم خان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي خوردگي حاصل از جريان معكوس نيكل در محيط قليايي

نام اساتید: مجيد جعفريان, مريم حسيني علي آبادي, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Moharam Hosseinialiabadi, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : سپيده حسيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

بررسي الكترواكسيداسيون سولفيدها با استفاده از الكتروكاتاليست فلزي نانو ساختار بر پايه كربن

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سعيد رعيتي, وحيد خاكي زاده
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Saeid Rayati, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : قدسي السادات فردوسي اوره

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

بررسي كارايي و عملكرد سل هاي خورشيدي بر پايه ي pbs

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani,
نام دانشجو : مهسا امام جمعه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مطالعه اكسيداسيون اتانول و پروپانول بر روي الكترود اصلاح شده با نمك نيكل

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani,
نام دانشجو : زهرا سخندان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

مطالعه اكسيداسيون الكتروكاتاليستي تولوئن و زايلين در پيل سوختي

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani, Fereydon Gobal
نام دانشجو : ميروحيد ميري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

بررسي رفتار خوردگي استيل با استفاده از پوشش هاي آلي فلزي در محلول هاي مختلف

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani,
نام دانشجو : سيدروح اله صنيع خاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

بررسي و مطالعه اثر افزودني به سل CuS/PbS براي افزايش اثر نوري

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : پرستو رضائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

بررسي و مطالعه كاتاليستي الكترود اصلاح شده با پورفيرين

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : آرزو بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

بررسي باتري اكسيد مس - روي در محيط قليايي و بهينه سازي آن توسط نانو ذرات اكسيد مس

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سعيد رعيتي, سيف اله جليلي, علي جباري
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Saeid Rayati, Seifollah Jalili, Ali Jabbari
نام دانشجو : يوسف زراعت كيش

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

مطالعه و بررسي سل هاي خورشيدي تشكيل شده از سولفيد مس و سولفيد سرب

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : عاطفه سادات اميري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

بررسي خوردگي آهن پوشش داده شده با اوره مذاب در محيط هاي خورنده مختلف

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : بهاره سادات نيك پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

مطالعه و ساخت باتري اكسيد مس - سديم با استفاده از الكتروليت هاي آلي

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : معصومه قره داغي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

بررسي و مطالعه سلول خورشيدي حساس شده با ذرات سولفيد سرب برروي اكسيد روي

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سعيد رعيتي, شهرام صيدي
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Saeid Rayati, Shahram Seidi
نام دانشجو : اشرف حيدري پورهريس

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

سنتز و بررسي الكتروشيميايي نيمه رسانا هاي نانو ساختار در تهيه سلول هاي خورشيدي بر پايه PbS

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, شهرام صيدي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Shahram Seidi
نام دانشجو : سميه ميانداري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

بررسي و مطالعه خواص نيمه هادي سولفيد مس و روي

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : سجاد هذيلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

مطالعه خوردگي آلومينيوم و استنلس استيل با استفاده از آناليز نويز و آنتروپي موجك

نام اساتید: محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, جهانبخش قاسمي, سرور رمضانپور
Mohammad Ghasem Mahjani, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Jahanbakhsh Ghasemi, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : رضا مشرفي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

مطالعه و بررسي سنتز الكترو شيمايي بنزو فوراكسان

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : فرشاد سوهاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مطالعه و بررسي الكترو كاتاليست نيكل ، مس و كبالت

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : طيبه رستمي روشن

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مطالعه و بررسي احياي اكسيد مس در محيط ابي و الي به عنوان كاتددر باتري

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : بهناز نبي زاده موحدخامنه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

بررسي رفتار منع كننده هاي آلي و معدني برخوردگي آلومينيم و آلياژهاي آن در محيط قليايي

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : مهدي جمشيدي دهنوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

بررسي رفتار فتوالكتروشيميايي نيمه هادي pbs نشانده شده بر روي الكترود شيشه

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : صغري اسدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱

بررسي اكسيداسيون متانول بر روي الكترود اصلاح شده نيكل

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : فاطمه شهبازي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

مطالعه سل قابل شارژ آلومينيم - اكسيد مس در محيط قليايي

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : سيدابوالفضل موسوي هاشمي سراسكانرود

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۲

بررسي اكسايش الكل ها بر روي الكتروكاتاليست ها ي بر پايه نيكل با ساختار ماكرو و نانو

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل, سعيد رعيتي, سيف اله جليلي, علي جباري
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Fereydon Gobal, Saeid Rayati, Seifollah Jalili, Ali Jabbari
نام دانشجو : مهدي رشوند آوئي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مطالعه و بررسي الكترواكسايش الكل ها توسط يون هاي نيكل

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : فرشته حميدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بررسي و مقايسه باتري روي- اكسيد مس و روي - اكسيد نقره

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : امير حكيمي آسيابر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۸

مطالعه و بررسي پيل AL-AgO و آلياژهاي مختلف آلومينيوم

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : حامد مقني باويل عليائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

استخراج مس از كالكوپيريت به روش هيدرومتالورژي

نام اساتید: مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : حبيب آقابابائي دهكردي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

توليد نانو كاتاليست پايه كبالت با روش رسوب دهي الكتروشيميايي در كاربرد تجزيه آب

نام اساتید: سيدمحمدحسين سيادتي, مجيد جعفريان, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Hossein Siadati, Majid Jafarian, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : هادي برآبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

اكسيداسيون متانول بر روي الكترودهاي كربن اصلاح شده با تركيبات نيكل

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سيف اله جليلي, سيف اله جليلي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Seifollah Jalili, Seifollah Jalili
نام دانشجو : ماهرخ مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

بررسي خوردگي الكتروشيمايي و فوتو الكتروشيميايي سرب در محيط هاي مختلف

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, جهانبخش قاسمي, جهانبخش قاسمي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Jahanbakhsh Ghasemi, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : امين لرپري زنگنه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

الكترواكسيداسيون الكل ها بر روي الكترودهاي اصلاح شده با پليمرهاي ماكروسيكليك/ نيكل

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : محمدامين حقيقت بين

تاریخ:

بررسي خوردگي حفرهاي قلع

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : رضا بياباني ساقصلو

تاریخ:

پيل سوختي فرايند احيا اكسيژن

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : مريم حسيني علي آبادي

تاریخ:

خوردگي فلزات

نام اساتید: مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني
Majid Jafarian, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : سيدجواد موسوي

تاریخ:

بررسي نقش نيمه هادي هاي سرب مختلف درسلولهاي خورشيدي به منظور ساخت باطري هاي خورشيدي

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : علي اقاسي

تاریخ:

اكسيداسيون الكل ها بر روي الكترود گرافيت اصلاح شده توسط يونهاي نيكل نشانده شده درون شبكه پليمري ارتو آمينوفنل

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : محبوبه بابائي

تاریخ:

اكسيداسيون متانول بر روي الكترود carbon paste اصلاح شده با نمك هاي نيكل و بررسي احياء سديم بر روي مخلوط كربن و نمك هاي سديم در الكترود carbon paste براي استفاده در باطري

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : جواد شعباني شايه

تاریخ:

بررسي فتوالكتروشيمي سولفيد سرب در حضور و غياب مس و نيمه هادي سلنيم سرب

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : بهناز ابيض

تاریخ:

اكسيداسيون متانول بر روي الكتروكاتاليست اكسيد روي

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : مريم خاكعلي

تاریخ:

بررسي نفوذ هيدروژن بر روي آلياژ نيكل - جيوه

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : نيلوفر ازادگان

تاریخ:

بررسي اثر فتوالكتروشيميايي افزودن Cds و Zns در pbs

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : ايلار زماني

تاریخ:

بررسي الكترواكسيداسيون قند بر روي الكترود اصلاح شده نيكل

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : شادي سليماني

تاریخ:

بررسي اثر يون هاي Sn و Pb در آند باطري سديمي

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : شيوا افشارنجفي

تاریخ:

باتري هيدروژني

نام اساتید: مجيد جعفريان
Majid Jafarian
نام دانشجو : علي رفيعي