از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ تا تاریخ :

رئيس اداره فناوري اطلاعات دانشكده مهندسي برق