محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰

شبيه سازي و پياده سازي ديدگاه مدلسازي و كنترل چندگانه برروي مدل آزمايشگاهي هليكوپتر

نویسندگان: ولي محمد نظرزهي حاد, علي رضا فاتحي, مهدي زمانيان

, Alireza Fatehi, Mahdi Zamanian

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس مهندسي برق

13th iranian conference on electrical engineering

محل برگزاری: لهستان / Poland

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۲۰

Predictability and correlation analysis of the dynamical behavior of the metrological data

نویسندگان: علي خاكي صديق, مهدي زمانيان

Ali Khaki Sedigh, Mahdi Zamanian

عنوان همایش:

14th International Conference on Systems Science(ICSS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۱۲

بررسي پيش بيني پذيري و همبستگي بين سري هاي زماني داده هاي هواشناسي

نویسندگان: علي خاكي صديق, مهدي زمانيان

Ali Khaki Sedigh, Mahdi Zamanian

عنوان همایش: نهمين كنفرانس مهندسي برق

9th iranian conference on electrical engineering