تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

بازيابي و پيش بيني داده هاي امواج با استفاده از روش فيلتراسيون

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : دانيال بديع الزمان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

مدلسازي عددي اندركنش موج- موج شكن شماور با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار شده (SPH)

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : ميثم صفائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

مدلسازي عددي و آزمايشگاهي اندركنش موج- موج شكن شناور با استفاده از روش شبكه بولتزمن

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : فرشيد منتي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

مدلسازي جريان زير كش با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار شده

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور, جناب آقاي دكتر مسعود منتظري, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour, , Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : محمد احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

مدلسازي انتشار و پخش آلودگي در محيط متخلخل با تلفيق روش شبكه بولتزمن و خوارزمي ژنتيك

نام اساتید: كورش حجازي, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر سيد محمد علي بني هاشمي, رزا اسدي
Kourosh Hejazi, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : نيما قمري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

مدل سازي عددي جريان در محيط متخلخل با استفاده از روش لاتيس بولتزمن

نام اساتید: كورش حجازي, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, جناب آقاي دكتر محمد ولي ساماني
Kourosh Hejazi, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : سيدعباس جزائري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي مدل سازي موج-گل سيال با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار شده

نام اساتید: كورش حجازي, جناب آقاي دكتر مهدي شفيعي فر , محسن سلطان پور, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, , Mohsen Soltanpour, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : حامد رشيدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مدل سازي تركيبي جريان و تراوش از محيط هاي متخلخل

نام اساتید: كورش حجازي, فرزين كلانتري, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر كيومرث ابراهيمي
Kourosh Hejazi, Farzien Kalantari, Farzien Kalantari,
نام دانشجو : پرن پورتيموري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بهينه سازي موقعيت و هندسه ي موج شكن ها تحت ناثير نيروهاي ناشي از امواج

نام اساتید: كورش حجازي, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, پيمان بديعي
Kourosh Hejazi, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : مهسا جهان گرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مدل سازي جريان و آشفتگي خليج فرس براي پيش بيني مكانيزم اختلاط قائم در كرانه غربي هرمز

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : مهدي قنبري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مدل سازي عددي روگذري از موج شكن هاي توده سنگي با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار شده (sph)

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور, مسعود منتظري
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour,
نام دانشجو : اميررضا قوامي كلخوران

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

مدل سازي عددي جريان هاي لايه بندي شده ناهمسان با رفتار غير نيوتني در خور ها با توسعه ي مدل آشفتگي k غير خطي در مدل هيدروديناميك WISE

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور, پيمان بديعي
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour,
نام دانشجو : حميدرضا شيركوند

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدلسازي عددي اندركنش موج - رسوب ريزدانه غير نيوتني

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي, فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, بهروز عسگريان
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi, Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سعيده سامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدلسازي موجك هاي ماسه اي و بررسي پارامترهاي ...

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور, پيمان بديعي
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour,
نام دانشجو : نرگس افلاطونيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي عددي جريانهاي غير همسان چگال با مدل آشفتگي تنش جبري

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمدرضا اميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدل سازي عددي اندر كنش موج و رسوب با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار شده

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : حسين رضائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي عددي روگذري موج با استفاده از روش اس پي اچ

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : جواد حميدي امامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدل سازي جريان و آشفتگي در اثر انتشار امواج كوتاه غير خطي با روش وي او اف در مدل هيدروديناميك دبليو اي اس اي براي جريان هاي لايه اي دو فازي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمدرضا دري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدلسازي عددي آشفتگي جريان هاي لايه اي دو فازي با استفاده از مدل آشفتگي غير خطي در مدل هيدروديناميك

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : ميثم علي ضمير

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

مدلسازي عددي جريان هاي لايه بندي شده براي كاربرد در جريانهاي دو فازي گل سيال با استفاده از مدل آشفتگي ASM در مدل WISE

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمدكاظم شر يفيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

مدلسازي عددي جريان آشفتگي و انتقال و ژخش آلودگي با استفاده از شبكه هاي تو در تو در مناطق ساحلي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمد حدائقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي عددي موج با استفاده ار روش هاي هيدروديناميك ذرات هموار شده

نام اساتید: كورش حجازي, سعيدرضا صباغ يزدي
Kourosh Hejazi, Saeid Reza Sabagh Yazdi
نام دانشجو : رسول معمارزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدل سازي غير خطي آشفتگي در جريان هاي غير همسان لايه اي تحت تاثير گراديان هاي حرارتي

نام اساتید: كورش حجازي, حميد شاملو
Kourosh Hejazi, Hamied Shamloo
نام دانشجو : سيدهادي شمس نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي فيزيكي و عددي بلوكهاي كاهنده ي انرزي بر روي سرريز هاي آزاد

نام اساتید: كورش حجازي, حميد شاملو
Kourosh Hejazi, Hamied Shamloo
نام دانشجو : حسن قادري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

توسعه مدل آشفتگي AMSدر جريان هاي 2DV لايه اي و مقايسه آن با مدل غوطه ور K-Eدر مدلWISE

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سمانه ولي شريعت پناهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

مدل سازي عددي تركيبي پخش و انتشار لكه هاي نفتي و رسوب گذاري و روند انتقال رسوبات آغشته به مواد نفتي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مهدي كريمي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

مدلسازي عددي سه بعدي جريان و آشفتگي در مخازن سدها تحت تاثير جريانات لايهاي ناشي از تغييرات گراديان حرارتي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيدمحمد اشرفي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

مدلسازي عددي جريان و آشفتگي و مطالعه اثرات هندسي بندر بر انتقال رسوب و روند رسوبگذاري

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : عليرضا جعفري

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

مدلسازي جريان و آشفتگي و مطالعه تاثيرات هندسه بندر تحت تاثير جريانهاي جذر و مدي با استفاده از روش احجام محدود

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مهدي محمدي عراق

تاریخ:

مدلسازي عددي جريانهاي دو لايه اي ناپايدار با سطح آزاد

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مجتبي آذين فر

تاریخ:

بررسي پارامترهاي هيدروليكي و خلازايي جريان بر روي سرريزهاي تنداب و پايانه هاي كاهنده انرژي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مهدي مقيمي

تاریخ:

مدلسازي سه بعدي رسوب گذاري وانتقال رسوب بااستفاده از روش احجام در بنادر ونواحي ساحلي در اثرجريانات جزر ومدي

نام اساتید: كورش حجازي, محسن سلطان پور
Kourosh Hejazi, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : بابك اكبرزاده

تاریخ:

مدلسازي جريان وآشفتگي در اثر انتشار امواج كوتاه غير خطي

نام اساتید: كورش حجازي, مسعود منتظري نمين
Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : طاهر چگيني

تاریخ:

مدلسازي عددي تلفيقي جريان يك بعدي رودخانه اي و دو بعدي سيلابدشت و تعيين بهينه بندي در محيط GiS

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : ميثم بهنيا

تاریخ:

مقايسه تحليلي اعمال اثرات غوطه وري در براي جريان هاي لايه كا منهاي ابسيلون مدل آشفتگي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : عبدالمجيد بهاري

تاریخ:

مدلسازي هيدروديناميكي دو بعدي بنادر و نواحي ساحلي با استفاده از شبكه هاي تو در تو

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : علي محتاط

تاریخ:

مدلسازي دو بعدي رسوبگذاري و انتقال رسوبات درون بنادر و تعين پارامترهاي بهينه هندسي براي جانمايي بنادر و كانالهاي دسترسي در خورها

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيدمعين مجابي

تاریخ:

بهينه سازي شكل و موقعيت قرارگيري موج شكنها براي نيسروهاي هيدروديناميكي امواج

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيدمحسن تابنده

تاریخ:

مدلسازي دوبعدي قائم اندر كنش موج و موج شكن هاي توده سنگي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمدرضا مصاحب نيا

تاریخ:

مدلسازي عددي و آزمايشگاهي شكست موج بر روي بسترهاي گلي

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : رضا عارفي سرشت

تاریخ:

مدلسازي عددي اندركنش موج - گل سيال با رفتار غير نيوتني به روش هيدروديناميك ذرات هموار شده (اس پي اچ )

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : ابوالفضل اصلاني كردكندي

تاریخ:

سيال شوندگي بستر گلي نسبتا تحكيم يافته تحت تاثير امواج با مدلسازي فيزيكي و عدددي تلفيقي روشهاي عناصر مجزا و احجام محدود

نام اساتید: محسن سلطان پور, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمد هادي جباري

تاریخ:

مدلسازي عددي هيدروديناميك نواحي نزديك ساحل در بستر متخلخل با استفاده از روش شبكه بولتزمن

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : حميدرضا شيركوند

تاریخ:

مدلسازي فيزيكي و عددي اندر كنش موج و موج شكن شناور با استفاده از روش تركيبي شبكه بولتزمن ( IBM) و مرز مستغرق( IBM)

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : فراز جمهري

تاریخ:

مدل سازي عددي پخش و انتشار آلودگي نفتي و ارزيابي خطرات و آسيب هاي ناشي از آي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : امير حاجي زاده ملكي

تاریخ:

مدل سازي عددي و رديابي اجسام غوطه ور تحت اثر جريانات دريايي و توسعهد اي خوارزمي پهنه بندي مناطق تجسس

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : هدي داديان آهنگر

تاریخ:

بهينه سازي طرح هندسي بنار با تلفيق مدل سازي هيدروديناميكي و روند رسوب گذاري با خوارزمي ژنتيك

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : بهنام شيرغلامي

تاریخ:

بهينه سازي شدت جريان پمپاژ مورد نياز چاه هاي تخليه آلودگي با استفاده از مدلسازي تركيبي شبكه بولتزمن و خوارزمي ژنتيك

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمدرضا ابراهيم سراج

تاریخ:

مدلسازي عددي تغييرات هموديناميكي عروق كرونري هنگام شكل گيري انسداد با استفاده از روش تركيبي شبكه بولتزمن و مرز مستغرق

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيدكيا رباني

تاریخ:

مدلسازي عددي پيشروي تغيير موج تنها به جريان ساحلي با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار شده -SPH-

)

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : محمد جواد كلانتري دررنجي

تاریخ:

مدلسازي عددي آب شور در محيط هاي آبي با استفاده از مدل تركيبي شبكه بولتزمن و شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: كورش حجازي
Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مجتبي بلالي