مشخصات فردی

نام: کورش

نام خانوادگی: حجازی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hejazik@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KouroshHejazi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران