از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تا تاریخ :

عضو كمييسيون تخصصي فني و مهندسي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه بازنگري در شيوه هاي آموزش

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا تاریخ :

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه