تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

ارتعاشات عرضي نانو سيمهاي موازي با ساختارهاي غشايي و جنگلي حامل جريان الكتريكي در حضور ميدان مفناطيسي طولي

نام اساتید: كيوان كياني, سعيدرضا صباغ يزدي, جناب آقاي دكتر حسين شجاع, سعيدرضا صباغ يزدي
Kyvan Kieyani, Saeid Reza Sabagh Yazdi, , Saeid Reza Sabagh Yazdi
نام دانشجو : مارال قائدي بارده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

پيش بيني ارتعاشات آزاد نانو تيرهاي متحرك در فضا با استفاده از تئوري الاستيسيته غير موضعي

نام اساتید: كيوان كياني, سعيد اصيل قره باغي, جناب آقاي دكتر علي نيكخو, سعيد اصيل قره باغي
Kyvan Kieyani, Saeed Asil Gharebaghi, , Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : مهدي افاضاتي سعادت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

ارتعاشات غير موضعي نانو تيرهاي چرخان بواسطه تحريك محور

نام اساتید: كيوان كياني, سعيد اصيل قره باغي, جناب آقاي دكتر حسين شجاع, سعيد اصيل قره باغي
Kyvan Kieyani, Saeed Asil Gharebaghi, , Saeed Asil Gharebaghi
نام دانشجو : سروش سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

ارتعاشات آزاد عرضي يك گروه قائم از نانو لوله هاي كربني دوجداره

نام اساتید: كيوان كياني, محمدرسول دلفاني, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر علي نيكخو
Kyvan Kieyani, Mohammad Rasoul Delfani, Mohammad Rasoul Delfani,
نام دانشجو : حسين پاكدامن

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

پاسخ ديناميكي خطي غشاهاي نانو لوله هاي كربني تك جداره بواسطه نانو ذرات متحرك

نام اساتید: كيوان كياني, محمدرسول دلفاني, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر علي نيكخو
Kyvan Kieyani, Mohammad Rasoul Delfani, Mohammad Rasoul Delfani,
نام دانشجو : مجتبي روشن چسلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

ارتعاشات طولي آزاد نانو سيستم هاي متشكل از دو نانو ميله داراي عيب موضعي

نام اساتید: كيوان كياني, كورش نصراله زاده نشلي, علي نيكخو , كورش نصراله زاده نشلي
Kyvan Kieyani, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, , Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : باقر رحمن زاده فيروزجائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

بررسي تاثير ميدان مغناطيسي طولي بر ارتعاشات آزاد عرضي نانو لوله هاي كربني دو جداره حامل جريان الكتريسته مستقيم

نام اساتید: كيوان كياني, محمدرسول دلفاني, محمدرسول دلفاني, علي نيكخو
Kyvan Kieyani, Mohammad Rasoul Delfani, Mohammad Rasoul Delfani,
نام دانشجو : كامران عبدي

تاریخ:

ارتعاشات غير موضعي يك ورق با وصله هاي پيزو الكتريك

نام اساتید: كيوان كياني
Kyvan Kieyani
نام دانشجو : مهدي آطاهريان

تاریخ:

توسعه مدلهاي رياضي غير موضعي نوين براي فونداسيون هاي الاستيك همگن

نام اساتید: كيوان كياني
Kyvan Kieyani
نام دانشجو : سينا نظري كيوي