تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

مطالعه عددي اثر دما در شارش الكترواسمزي به روش ديناميك مولوكلي

نام اساتید: حسين حمزه پور, مهدي رادين, مهدي رادين, سيد مهدي واعظ علائي
Hossein Hamzehpour, Mehdi Radin, Mehdi Radin,
نام دانشجو : احمد رستمي پناه

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

ترابرد كوانتومي در محيط هاي فرو مغناطيس حوزه دار

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, مهدي مشكوري, محمد محسن حاتمي
Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Mashkori, Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : الهام شرف الديني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

انتشار امواج الكترومغناطيسي در موجبرهايي با ديواره ي گرافن تك لايه اي

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمد عليدوست نجف آبادي, مهدي رادين, مهدي رادين, محمد مهر آفرين
Hossein Hamzehpour, Mohammad Alidostenajafabadi, Mehdi Radin, Mehdi Radin,
نام دانشجو : تارا زمانپور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

ترابرد امواج الكترو مغناطيسي در موجبر هاي ساخته شده از نيم فلزات وايل

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمد محسن حاتمي, محمد محسن حاتمي, محمد عليدوست نجف آبادي, محمد رضا سعيدي
Hossein Hamzehpour, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Alidostenajafabadi,
نام دانشجو : زهرا صالحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

مطالعه عددي انتقال الكتروليت در نانو كانال باردار

نام اساتید: حسين حمزه پور, فاطمه رضايي, فاطمه رضايي
Hossein Hamzehpour, Fatemeh Rezaei, Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : ارغوان پرتوي فرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مطالعه ي عددي نيروهاي آكوستيكي وارد بر ذره ي ميكروني شناور در سيال ويسكوز

نام اساتید: حسين حمزه پور, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Hossein Hamzehpour, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : ساناز دريكوندي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

شبيه سازي شارش سيال در محيط هاي ترك دار ناهمسانگرد

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, رضا سپهري نيا
Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi,
نام دانشجو : مصطفي طراوتي آرام

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

ترابرد كوانتومي در سيستم هايي با مقياس نانو

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمد عليدوست نجف آبادي
Hossein Hamzehpour, Mohammad Alidostenajafabadi
نام دانشجو : راضيه بيرانوند

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

مطالعه عددي دستكاري ذرات به روش آكوستوفورزي در سيستم هاي ميكرو شاره

نام اساتید: حسين حمزه پور, رضا افضل زاده, محمود جعفري, محمود صداقتي زاده
Hossein Hamzehpour, Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : الناز عطارجان نثارنوبري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مطالعه عددي خواص الكتروجنبشي شبكه اي از ميكرو كانال ها با روش پتانسيل جاري

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : مهسا بابام خاني ممقاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

شارش سيال در محيط هاي ترك دار بي نظم دو بعدي با توزيع تصادفي طول ترك ها

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سارا جعفري پازكي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

انتشار امواج آكوستيك در محيط هاي متخلخل ترك دار ناهمگون دوبعدي

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمد محسن حاتمي, محمد محسن حاتمي
Hossein Hamzehpour, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : مژگان عسگري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

شبيه سازي شارش الكترو اسمزي در ميكرو كانال ها

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : امير بني اسدي بيدشكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

رشد سطوح ناهموار وبررسي رسانندگي الكتريكي آن

نام اساتید: سيدفرهاد مسعودي, حسين حمزه پور, محمود صمدپور, محمود صمدپور
Seyed Farhad Masoudi, Hossein Hamzehpour, Mahmoud Samadpour, Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : الهام شرف الديني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

حل شارش سيال در محيط هاي متخلخل ترك دار بي نظم

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمد محسن حاتمي, محمد محسن حاتمي
Hossein Hamzehpour, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : مليحه خزائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مطالعه خواص الكترواستاتيكي محيط هاي باردار بي نظم

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Hossein Hamzehpour, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : الناز ماه گرفته

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي عملي و محاسباتي حركت ذرات فلز در سراميك متخلخل

نام اساتید: رضا افضل زاده, حسين حمزه پور, مهدي رادين, مهدي رادين
Reza Afzalzadeh, Hossein Hamzehpour, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : مرضيه مرزوقي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

توصيف ولاسوف از ليزر آزاد با ويگلر موج الكترومغناطيس

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمد محسن حاتمي, محمد محسن حاتمي
Hossein Hamzehpour, Mohammad Mohsen Hatami, Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : محمد بهمني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

جايگزيدگي امواج آكوستيك در محيط هاي بي نظم

نام اساتید: حسين حمزه پور, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Hossein Hamzehpour, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : فاطمه حق شنوكاساني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

شبيه سازي شارش دو فازي سيال درمحيط هاي ترك دار

نام اساتید: حسين حمزه پور, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Hossein Hamzehpour, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : فاطمه اكبراشرفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

فرايند الكترو اسمزي در محيط هاي ترك دار

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : عسل عطاخاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

انتشار امواج آكوستيك در محيط هاي ترك دار بي نظم

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمود جعفري, محمود جعفري
Hossein Hamzehpour, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهدي خوشحالي رودپشتي

تاریخ:

شبيه سازي شارش سيال در محيط ترك دار نامنظم

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : انوشه يزدي

تاریخ:

شارش الكتروجنبشي در نانوكانالهاي ساخته شده از مواد دو بعدي

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : سيدمحمدكاظم منظورالاجداد

تاریخ:

شبيه سازي حركت الكتروفورزي ذره ي نانو متري در نانو كانال

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : محمد خوش بين

تاریخ:

بررسي اثر هندسه ديواره هاي نانو كانال بر شارش آب به روش ديناميك مولكولي

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : مهران تركمن

تاریخ:

مطالعه اثر امواج فرا صوت بر گلبول قرمز خون در ميكرو شاره و ويسكو الاستيك

نام اساتید: حسين حمزه پور, سيدامير بحرايي
Hossein Hamzehpour, Seyedamir Bahraee
نام دانشجو : فاطمه اسلامي

تاریخ:

بررسي خواص الكتروني ساختارهاي نانو متري سولفيد موليبدن به منظور كاربرد در سلولهاي خورشيدي نسل سوم

نام اساتید: حسين حمزه پور, محمود صمدپور
Hossein Hamzehpour, Mahmoud Samadpour
نام دانشجو : سيدسجاد راسخ

تاریخ:

مطالعه عددي فرآيند دي الكتروفورزي وارد بر يك گلبول قرمز خون

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : اعظم رنجبران

تاریخ:

ترابرد كوانتومي در محيط هاي فرو مغناطيسي حوزه دار

نام اساتید: حسين حمزه پور
Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : الهام شرف الديني