از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا تاریخ :

رئيس مركز آموزش هاي عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ تا تاریخ :

معاون امورآموزش و پشتيباني مركز آموزش هاي عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ تا تاریخ :

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ تا تاریخ :

مدير گروه ادبيات فارسي و زبان انگليسي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه علمي ترويجي زبان فارسي،زبان علم