سال: ۱۳۹۶

نقدي بر كتاب درسي زبان فارسي 3 آموزش و پرورش

نویسندگان: حسين عليقلي زاده
عنوان مجله: نامه فرهنگستان
از صفحه: ۲۱۷
تا صفحه: ۲۳۷

سال: ۱۳۹۶

ضرورت ها، اهداف و رويكردهاي درس نامه فارسي عمومي در دانشگاه ها (مطالعه موردي فارسي عمومي پيام نور)

نویسندگان: حسين عليقلي زاده
عنوان مجله: پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۵

فرهنگ جهاد و شهادت در زبان استعاري شاعر انقلاب اسلامي، حسين اسرافيلي

Culture of Jihad and Martyrdom in Metaphoric Language in Poet of Islamic Revolution (Studying the Poets of Hussein Esrafyli)

نویسندگان: حسين عليقلي زاده
عنوان مجله: پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۲۷