محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تحليل موضوعي كاربرد شعر و ضرب المثل در نهج البلاغه

Thematic analysis of use of poetry and proverb in Nahj-ol-balaghah

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي

The 2nd international conference on Innovation and Research in Humanities and Islamic Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

هستي شناسي ديوانگان عطار نيشابوري

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: نخستين همايش بين المللي زبان فارسي و انديشه ايراني-اسلامي (فريدالدين عطار نيشابوري)

International Conference of Farid al-Din Attar Nishaburi Life Works and Thoughts

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بلاغت كنايه در خلق و انتقال مفاهيم و موضوعات دفاع مقدس و جهاد در شعر سيمين دخت وحيدي

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: اولين همايش ادبيات فارسي معاصر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

خودشناسي ديوانگان عطار نيشابوري

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

تحليل كنايه هاي شعر سپيده كاشاني براساس دفتر شعر هزار دامن گل سرخ

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي

2nd International Congress of Persian Language and Literature

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زندگي شخصي و دنيوي ديوانگان عطار نيشابوري

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي

2nd International Congress of Persian Language and Literature

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

ديوانه عطار نيشابوري و اجتماع

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

بررسي و تحليل اشعار فارسي امير علي شير بر پايه نقد بلاغي

نویسندگان: حسين عليقلي زاده, حميد پولادي

Hossein Aligholizadeh, Hamid Pooladi

عنوان همایش: همايش بين المللي آثار و انديشه هاي امير عليشير نوايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

عقل و قدرت معرفت شناختي آن در مثنوي هاي عطار نيشابوري و پيشينه آن

نویسندگان: حسين عليقلي زاده, حميد پولادي

Hossein Aligholizadeh, hamid pooladi

عنوان همایش: نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

ديوانه عطار نيشابوري و شريعت

نویسندگان: حسين كيا, حسين عليقلي زاده

hossein kia, Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

جنون در مثنوي هاي عطار نيشابوري و پيشينه آن تا دوره او

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

International Congress on Culture and Religious Thought

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

بررسي باورهاي مربوط به ماه و مهر در قصايد خاقاني شرواني

نویسندگان: حميد پولادي, حسين عليقلي زاده

hamid pooladi, Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

International Congress on Culture and Religious Thought

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

تحليل ساختاري و بلاغي سه دفتر شعر حسين اسرافيلي، به عنوان شاعر دفاع مقدس

formalistic and rhetorical analysis of three works of Hossein Esrafili as holly defens poet

نویسندگان: حميد پولادي, حسين عليقلي زاده

hamid pooladi, Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

International Congress on Culture and Religious Thought

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

نقد و تحليل بلاغي شعر پايداري كاشاني براساس دفتر شعر (هزار دامن گل سرخ

نویسندگان: حسين عليقلي زاده, حميد پولادي

Hossein Aligholizadeh, hamid pooladi

عنوان همایش: دومين همايش ملي ادب مقاومت پارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

نقد و تحليل بلاغي شعر سيمين دخت وحيدي

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: دومين همايش ملي ادب مقاومت پارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

شرح سه بيت مشكل و مبهم ديوان رودكي

نویسندگان: حسين عليقلي زاده, غلامعلي فلاح

Hossein Aligholizadeh,

عنوان همایش: دومين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱

جايگاه مردم عادي در تاريخ بيهقي

نویسندگان: حسين عليقلي زاده

Hossein Aligholizadeh

عنوان همایش: بزرگداشت ابوالفضل بيهقي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

بررسي و نقد بلاغي اشعار قيصر امين پور

نویسندگان: حسين عليقلي زاده, اميرعلي عظيم زاده

Hossein Aligholizadeh,

عنوان همایش: هشتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات