عامل هاي سيار در سيستم هاي كامپيوتري - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سحر غلامحسيني

طراحي يك شبكه اجتماعي - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سامان كرباسي لنگرودي

امنيت در رايانش ابري - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سمانه كاظمي

شبكه هاي حسگر بي سيم - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سيده مژده مرشدي لهوس

عامل هاي هوشمند در تجارت الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سيدمنوچهر محمدي

مسائل حقوقي در پرداخت الكترونيكي - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : ناهيد جعفري

حفاظت اطلاعات محرمانه شركت ها روي اينترنت - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : فريبا جاهد

تحمل پذيري خطا در سيستم هاي اطلاعاتي و كنترلي - الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سمانه فياضي

عامل هاي سيارامن درشبكه-الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سيدروح اله طاهري

طراحي يك خزنده -الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : كامران محمودي

كاربردعامل هوشمند- الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : شادي ميرداماداصفهاني

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : فرنوش پورنظري