از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تا تاریخ :

مدير گروه علوم كامپيوترو آمار