تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و كدگشايي كدهاي مبتني بر ميدان هاي عددي

Design and decoding of error correcting codes based on number fields

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسن خدائي مهر, ابراهيم قرباني, كمال عقيق, سعيد اكبري, داريوش كياني, احد ملك زاده
Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Khodaiemehr, Ebrahim Ghorbani, Kamal Aghigh, saeid akbari, kiani, Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : نسيم عبدي كوراني

تاریخ:

طراحي و كدگشايي كدهاي مبتني بر ميدان هاي عددي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسن خدائي مهر
Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : نسيم عبدي كوراني

تاریخ:

حس مسيريابي روي برخي از گراف ها و كاربردهاي آن

نام اساتید: امير رهنماي برقي, حسن خدائي مهر
Amir Rahnamai Barghi, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : مريم براتي