تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و كدگشايي كدهاي مبتني بر ميدان هاي عددي

Design and decoding of error correcting codes based on number fields

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسن خدائي مهر, ابراهيم قرباني, كمال عقيق, سعيد اكبري, داريوش كياني, احد ملك زاده
Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Khodaiemehr, Ebrahim Ghorbani, Kamal Aghigh, saeid akbari, kiani, Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : نسيم عبدي كوراني

تاریخ:

طراحي و كدگشايي كدهاي مبتني بر ميدان هاي عددي

نام اساتید: محمدجواد نيك مهر, حسن خدائي مهر
Mohammad Javad Nikmehr, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : نسيم عبدي كوراني

تاریخ:

حس مسيريابي روي برخي از گراف ها و كاربردهاي آن

نام اساتید: امير رهنماي برقي, حسن خدائي مهر
Amir Rahnamai Barghi, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : مريم براتي

تاریخ:

استفاده از روشهاي مبتني بر يادگيري ژرف در طراحي و كدگشايي كدهاي تصحيح خطا

Application of deep-learning-based in the Desing and decoding of error correcting codes

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : زهرا كاظمي مجرد

تاریخ:

كاربردهاي تكنيك هاي يادگيري ماشين در امنيت سايبري

Applications of machine learning techniques in cyber security

نام اساتید: حسن خدائي مهر, حسين جوهري
Hassan Khodaiemehr, Hossein Jowhari
نام دانشجو : شيلا پركار

تاریخ:

تشخيص ناهنجاري در ترافيك شبكه با استفاده از ابزارهاي يادگيري ماشين

Anomaly Detection in Network Traffic Using Machine Learning Techniques

نام اساتید: حسين جوهري, حسن خدائي مهر
Hossein Jowhari, Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : اميره نيكخواه