اينترنت اشياو چالش هاي امنيتي و موانع

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : ابوالفضل فلاحتي شاه نشين

بررسي تكنيك هاي تحليل عملكرد كدهاي LDPC

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : زهرا كاظمي مجرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

بررسي كاربردهاي رمزنگاري خم بيضوي

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : فايزه سادات حسيني ركن ابادي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

بررسي جنبه هاي رياضي سيستم هاي زنجيره بلوكي و رمز ارز

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : محمد اميري

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بررسي روش هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : زهرا محدث صديق

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

تحليل كدهاي خطي با متريك رتبه

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : مهديه خالق وردي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

مطالعه و پياده سازي شبكه هاي عصبي در يادگيري ماشين.

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : مريم سلطان پوروانق سفلي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

بررسي و پياده سازي الگوريتم هاي يادگيري با نظارت.

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : فاطمه فولادي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

مطالعه و بررسي كاربردهاي مدار منطقي فازي

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : مريم مرادزاده

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

محرمانگي تفاضلي و يادگيري ماشين

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : سيده ستايش موسوي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

طراحي و توسعه يك نرم افزار براي تشخيص چهره

نام اساتید: حسن خدائي مهر
Hassan Khodaiemehr
نام دانشجو : قصيده ميرزائي