از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي بينايي ماشيني و پردازش تصاوير پزشكي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تا تاریخ :

عضويت كارگروه تخصصي مهندسي پژشكي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو ورئيس كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مدير گروه مهندسي پزشكي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

بازرس هيات مديره انجمن ماشين بينايي وپردازش تصوير

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

عضويت در هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه دو فصل نامه علمي پژوهشي ماشين بينايي و پردازش تصوير

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي پژشكي زيستي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

عضو هيات مديره انجمن مهندسي پزشكي