محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي مختلف براي فيلترينگ زمين در مناطق شهري ازتصاويرباحد تفكيك بالا

نویسندگان: زرين وكيلي ورجوي, حميد عبادي, عباس كياني

Zarrin Vakili varjovi, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ارزيابي ميزان تاثير ويژگيهاي بافتي مختلف در طبقه بندي تصاوير با قدرت تفكيك بالا

نویسندگان: علي عربي, حميد عبادي, عباس كياني

Ali Arabi, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

انتخاب ويژگي مبتني بر روش ادابوست به منظور طبقه بندي پوشش اراضي شهري در تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا

نویسندگان: مينا حميدي, حميد عبادي, عباس كياني

Mina Hamidi, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

پايش درجه حرارت محدوده گوش و صورت هنگام مكالمه با تلفن همراه بااستفاده از فتوگرامتري برد كوتاه

نویسندگان: آرش فتحي, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Arash Fathi, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

طبقه بندي درخت تصميم فازي به منظور شناسايي درختان مناطق شهري

نویسندگان: فريماه دليري سوسفي, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

Farimah Daliri sosefi, Hamid Ebadi, Farshid Farnood Ahmadi

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

طراحي و توسعه الگوريتم حذف عوارض متحرك جهت تعيين موقعيت مبتني بر تصوير پهپادهاي فتوگرامتري

نویسندگان: كورش حسيني, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

Kourosh Hosseini, Hamid Ebadi, farshid farnod ahmadi

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

استخراج موقعيت ساختمانها از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا برمبناي اطلاعات هندسي و سايه

نویسندگان: فرزانه يوسفيان, حميد عبادي, امين صداقت

Farzaneh Yousefian, Hamid Ebadi, amin sedaghat

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

Speckle Noise Reduction of Time Series Sar Images Based on Wavelet Transform and Kalman Filter

نویسندگان: امير آقابالائي, يزدان عامريان, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Amir Aghabalaei, Yazdan Amerian, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش:

International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2018

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

شناسايي اتوماتيك راه از تصاوير سنجش ازدور منطقه شهري بااستفاده از روش ادابوست توسعه يافته

نویسندگان: مينا حميدي, حميد عبادي, عباس كياني

Mina Hamidi, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

5th. international Congress on civil engineering architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

اندازه گيري دقيق مقدار بتادين موجود در جعبه داروبا هدف كنترل خط توليد بااستفاده از مدلسازي 3 بعدي به كمك دوربين ميكرولنز مادون قرمز

نویسندگان: نگين اكبري فراهاني, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Negin Akbari farahani, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: كنفرانس ملي مدلسازي رياضي در علوم مهندسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

ارزيابي قابليت مدلسازي و توليد داده هاي مكاني بااستفاده از پهپاد فانتوم 3

نویسندگان: سعيد دريانوردلنگرودي, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Saeid Daryanavard langeroodi, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: كنفرانس ملي مدلسازي رياضي در علوم مهندسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

HANDY MICROSCOPIC CLOSE-RANGE VIDEOGRAMMETRY

نویسندگان: فريد اسماعيلي, حميد عبادي

Farid Esmaeili, Hamid Ebadi

عنوان همایش: مجموعه همايش هاي انجمن بين المللي فوتوگرامتري سنجش از دور و اطلاعات مكاني

Tehrans Joint ISPRS Conferences of GI Research SMPR and EOEC (SMPR 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

HYBRID OPTIMIZATION OF OBJECT-BASED CLASSIFICATION IN HIGH-RESOLUTION IMAGES USING CONTINOUS ANT COLONY ALGORITHM WITH EMPHASIS ON BUILDING DETECTION

نویسندگان: الهه تميمي, حميد عبادي, عباس كياني

Elahe Tamimi, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: مجموعه همايش هاي انجمن بين المللي فوتوگرامتري سنجش از دور و اطلاعات مكاني

Tehrans Joint ISPRS Conferences of GI Research SMPR and EOEC (SMPR 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

طبقه بندي تصاوير سنجش ازدور با قدرت تفكيك مكاني بالا از منظر كاربري و پوشش زمين بااستفاده از الگوريتم سيفت

نویسندگان: فريبرز قرباني, حميد عبادي, امين صداقت

Fariborz Ghorbani, Hamid Ebadi, amin sedaghat

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كاربرد فتوگرامتري پهباد مبنا در مدلسازي سه بعدي سايتهاي باستاني

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي

Zahra Hemati mandjin, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Farid Esmaeili

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استخراج سايه ساختمان از تصاوير ماهواره اي باقدرت تفكيك بالابا تلفيق اطلاعات لبه و جهت عوارض نقطه اي

نویسندگان: فرزانه يوسفيان, حميد عبادي, امين صداقت

Farzaneh Yousefian, Hamid Ebadi, amin sedaghat

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

ارزيابي روشهاي بهينه سازي فرا ابتكاري به منظور اتوماسيون درروند انتخاب ويژگي و تعيين پارامترهاي طبقه بندي تصاوير هوايي

نویسندگان: الهه تميمي, حميد عبادي, عباس كياني

Elahe Tamimi, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كاربرد فتوگرامتري بردكوتاه در بازسازي صحنه تصادفات رانندگي

نویسندگان: سيده شهرزاد آهوئي نژاد, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Seyede Shahrzad Ahooei nejad, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

ارزيابي روشهاي فتوگرامتري برد كوتاه و ليزر اسكنينگ در توليد مدل سه بعدي از اشيا باستاني

نویسندگان: راضيه رستمي جاويد, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Razieh Rostami Javid, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

متصورسازي سه بعدي بااستفاده از تصاوير بردكوتاه

نویسندگان: عادل زنگانه, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Adel Zanganeh, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

آشكارسازي رگهاي زير پوستي بااستفاده از مدلسازي سه بعدي باكمك دوربين ميكرولنز مادون قرمز

نویسندگان: نگين اكبري فراهاني, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Negin Akbari farahani, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

بررسي عملكرد الگوريتم هاي در طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان درتصاوير سنجش از دور

نویسندگان: حميد عبادي, الهه تميمي, عباس كياني

Hamid Ebadi, Elahe Tamimi, Abbas Kiani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

The 2nd National Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

معرفي كاربرد سيستم هاي پهپادمبنا جهت مدلسازي سايتهاي باستاني با اهداف ارزيابي و مرمت آنها

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي

Zahra Hemati mandjin, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Farid Esmaeili

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

بكارگيري مجموعه هاي فازي نوع دوم در طبقه بندي تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: آرمين مقيمي, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Armin Moghimi, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

بكارگيري اطلاعات متني در آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه

نویسندگان: آرمين مقيمي, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Armin Moghimi, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

طبقه بندي تصاوير مناطق شهري باروشهاي يادگيري ماشين بارويكرد تحليلي

نویسندگان: سعيد اجاقي كنچوبه, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

Saeed Ojaghi kanchubeh, Hamid Ebadi, farshid farnood ahmadi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

طراحي و پياده سازي شبكه فتوگرامتري پهباد مبنا براي مدلسازي سايت هاي باستاني

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي

Zahra Hemati mandjin, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Farid Esmaeili

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي تكنيك هاي آشكارسازي تغييرات شي گرا در تصاوير چند زمانه با قدرت تفكيك مكاني بالا

نویسندگان: فاطمه سعيدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, وحيد صادقي هزه بران

Fateme Saiedzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

كاربرد فتوگرامتري برد كوتاه در سنجش تغيير شكل بدنه اتومبيل در اثر برخورد با مانع

نویسندگان: فريد اسماعيلي, حميد عبادي

Farid Esmaeili, Hamid Ebadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

رديابي بازيكنان در تصاوير ويدئويي مسابقات فوتبال با تلفيق روشهاي گراف و هوش جمعي

نویسندگان: مهرتاش منافي فرد, حميد عبادي, حميد ابريشمي مقدم

Mehrtash Manafifard, Hamid Ebadi, Hamied Abrieshami Moghaddam

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مدلسازي اتوماتيك صورت انسان با استفاده از روش فتوگرامتري برد كوتاه و مثلث بندي باليزر

نویسندگان: فاطمه ايماني خواه, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Fatemeh Imanikhah, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تناظريابي اتوماتيك تصاوير همگرا با اختلاف زياد در منظر تصويربرداري

نویسندگان: سيدمقداد هاشمي نسب, حميد عبادي, امين صداقت

Seyyed Meghdad Hasheminasab, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

قطعه بندي و استخراج مرز عوارض در تصاوير هوايي/ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا مبتني بر روش بيشينه شباهت

نویسندگان: عباس كياني, حميد عبادي

Abbas Kiani, Hamid Ebadi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

استفاده از ويژگي هاي طيفي و مكاني در شناسايي تغييرات مناطق شهري مبتني بر تصاوير سنجش از دور چند زمانه

نویسندگان: وحيد صادقي هزه بران, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي, حميد عنايتي

Vahid Sadeghi Hezeboran, Hamid Ebadi, ,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

پايش تغييرا ت از تصاوير ماهواره اي چند زمانه با بكارگيري الگوريتم شناسايي تغييرات چند متغيره با وزن دهي تكراري (IR-MAD) و طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان (SVM)

نویسندگان: آرمين مقيمي, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Armin Moghimi, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارائه روشي جديد جهت بهبود نتايج طبقه بندي حاصل از مدهاي (Compact) پلاريمتري

نویسندگان: امير آقابالائي, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Amir Aghabalaei, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي الگوريتم هاي (PCA) و (KPCA) در تشخيص چهره انسان

نویسندگان: بابك قاسمي, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

Babak Ghassemi, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي وارزيابي الگوريتم هاي استخراج و توصيف عوارض موضعي در كاربردهاي فتوگرامتري و سنجش ازدور

نویسندگان: فريبرز قرباني, حميد عبادي, امين صداقت

Fariborz Ghorbani, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تناظريابي عوارض نقطه اي درتصاوير برد كوتاه بااستفاده از تبديل افاين و الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: فريبا زارعي, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Fariba Zarei, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي مدلسازي سه بعدي با استفاده از تصاوير پزشكي

نویسندگان: پريسا بهمني سنگ چيني, حميد عبادي, فريد اسماعيلي

Parisa Bahmanisangchini, Hamid Ebadi, Farid Esmaeili

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تلفيق داده هاي ابرطيفي و ليدار در طبقه بندي كلاس مبناي پوشش هاي زميني در مناطق شهري

نویسندگان: بهرام صادقي, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Bahram Sadeghi, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تاثير بهينه سازي كوهرنس در بهبود تخمين ارتفاع درختان بااستفاده از تكنيك هاي اينترفرومتري پلاريمتريك

نویسندگان: سيده سميرا حسيني, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Seyedeh samira Hosseini, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Comparison of different vegetation indices for very high-resolution images specific case UltraCam-D imagery

نویسندگان: مريم برزگر, حميد عبادي, عباس كياني

Maryam Barzegar, Hamid Ebadi, Abbas Kiani

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

AN INTEGRATED RANSAC AND GRAPH BASED MISMATCH ELIMINATION APPROACH FOR WIDE-BASELINE IMAGE MATCHING

نویسندگان: سيدمقداد هاشمي نسب, حميد عبادي, امين صداقت

Seyyed Meghdad Hasheminasab, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

شناسايي و جداسازي انواع ساختارهاي ساختماني با استفاده از تصاوير هوايي و داده هاي نقطه اي ليدار

نویسندگان: امين سرمديان, حميد عبادي, سيدعبداله كيانژاد تجنكي

Amin Sarmadian, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

آشكارسازي ساختمان با استفاده از عوارض موضعي و خطوط

نویسندگان: فاطمه نظري, حميد عبادي, امين صداقت شيروان

Fatemeh Nazari, Hamid Ebadi, Amin Sedaghat Shirvan

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

بررسي و تحليل برخي از كاربردهاي فتوگرامتري برد كوتاه در پزشكي

نویسندگان: بابك قاسمي, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

Babak Ghassemi, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

پايش تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مبتني بر ادغام شبكه عصبي مصنوعي و مدل مخفي زنجيره ماركوف (مطالعه موردي تهران)

نویسندگان: آرمين مقيمي, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Armin Moghimi, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

طبقه بندي تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا باروشهاي شئ مبنا

نویسندگان: سعيد اجاقي كنچوبه, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي, مريم تيموري

Saeed Ojaghi kanchubeh, Hamid Ebadi, , Maryam Teimouri

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

بررسي و تحليل روش هاي آشكارسازي تغييرات مبتني برآناليزشي گرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

نویسندگان: فاطمه سعيدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, وحيد صادقي هزه بران

Fateme Saiedzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

First National Conference on Urban Planning Urban Manaegement and Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

بررسي و تحليل روش هاي آشكارسازي تغييرات مبتني بر آناليز شي گرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

نویسندگان: فاطمه سعيدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, وحيد صادقي هزه بران

Fateme Saiedzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

First National Conference on Urban Planning Urban Manaegement and Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي خوشه بندي در بخش بندي ابر نقاط ليدار جهت بازسازي ساختار سقف ساختمانها

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

Mohammadreza Azizkhani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

شناسايي و استخراج صفحات سقفي ساختمان با بكارگيري الگوريتم Mean-Shift و استفاده از تصاوير نوري و داده هاي ليدار

نویسندگان: امين سرمديان, حميد عبادي, سيدعبداله كيانژاد تجنكي

Amin Sarmadian, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

طراحي و پياده سازي سيستمي براي تفسير هوشمند تصاوير هوايي با قدرت تفكيك بالا

نویسندگان: عباس كياني, حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي

Abbas Kiani, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با استفاده از مدل منحني فعال و سيستم استنتاج فازي

نویسندگان: فروزان جعفري, حميد عبادي, مصطفي كابلي زاده

Forouzan Jafari, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي و مقايسه ميزان موفقيت تصاوير چند طيفي و پلاريمتري راداري در طبقه بندي پوشش زمين (مطالعه موردي شهر شيراز

نویسندگان: مهين شكرالهي, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي

Mahin Shokrollahi, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

كاربرد روشهاي بهينه سازي براي حل مساله تناظريابي تصاويرك مروري بر تحقيقات انجام شده

نویسندگان: فريد اسماعيلي, حميد عبادي, علي محمدزاده

Farid Esmaeili, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي دقت هندسي استخراج DEM از زوج تصاوير سنجنده Aster

نویسندگان: فريد اسماعيلي, حميد عبادي

Farid Esmaeili, Hamid Ebadi

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

پايش اتوماتيك توسعه شهر تبريز با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه

نویسندگان: آرمين مقيمي, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Armin Moghimi, Hamid Ebadi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International Conference on Civil Engineering Architecture Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بهينه سازي روش K-means جهت خوشه بندي تصاوير با قدرت تفكيك بالا با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ica

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, عباس كياني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, مصطفي كابلي زاده

Mohammadreza Azizkhani, Abbas Kiani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

استخراج اتوماتيك ساختمان با استفاده از مدل منحني پوياي هندسي و سيستم استنتاج فازي

نویسندگان: مصطفي كابلي زاده, حميد عبادي, علي محمدزاده

, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي و ارزيابي خط توليد رايج اطلاعات مكاني به روش فتوگرامتري به منظور بهينه سازي روند توليد اطلاعات

نویسندگان: حميد عنايتي, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

HAMID ENAYATI, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي تحليلي روش هاي بازسازي مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

Mohammadreza Azizkhani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي و ارزيابي تحليلي روش هاي استخراج راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا

نویسندگان: فروزان جعفري, حميد عبادي, مصطفي كابلي زاده

Forouzan Jafari, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي تحليلي تعيين سرعت باد با استفاده از سيگنال GPS بازتاب شده از سطح دريا

نویسندگان: علي مسجدي, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Ali Masjedi, Hamid Ebadi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

برآورد ميزان بخار آب موجود در هوا با استفاده از پردازش داده هاي GPS، مطالعه موردي در ايستگاه KIT3 شبكه IGS

نویسندگان: محسن جعفري, حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران

Mohsen Jafari, Hamid Ebadi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

كاربرد روش تناظريابي مبتني بر هيستوگرام در بهبود معرفي مقادير اوليه براي روش تناظريابي مبتني بر كمترين مربعات

نویسندگان: حامد پارسا, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

Hamed Parsa, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

رديابي بازيكنان در تصاوير ويدئويي مسابقات فوتبال با تبريد تدريجي در ميدان تصادفي ماركف

نویسندگان: مهرتاش منافي فرد, حميد عبادي, حميد ابريشمي مقدم

Mehrtash Manafifard, Hamid Ebadi, Hamied Abrieshami Moghaddam

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تلفيق مكاني نتايج چند طبقه بندي كننده ي فازي در مرحله ي پس پردازش با استفاده از تئوري اتصال در فضاي توپولوژي فازي

نویسندگان: حميدرضا اورعي, حميد عبادي, مهدي مختارزاده

, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تصحيح راديومتريك نسبي تصاوير ماهواره اي چند زمانه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نویسندگان: وحيد صادقي هزه بران, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي

Vahid Sadeghi Hezeboran, Hamid Ebadi,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

خوشه بندي تصاوير سنجش از دور با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري (ICA)

نویسندگان: محمدرضا عزيزخاني, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, عباس كياني

Mohammadreza Azizkhani, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Abbas Kiani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طراحي و پياده سازي روش تركيبي فازي و شانون آنتروپي جهت تشخيص لبه در تصاوير با قدرت تفكيك بالا

نویسندگان: عباس كياني, حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي, اكرم افتخاري

Abbas Kiani, Hamid Ebadi, ,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طبقه بندي انواع مراتع با استفاده از تصاوير ماهواره اي و داده هاي كمكي شامل بافت تصاوير، داده هاي ارتفاعي منطقه و شاخصهاي گياهي

نویسندگان: رضا حسين خاني, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي

, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۸

ضرورت تدوين دستورالعمل توليد و به هنگام رساني داده هاي مكاني وتوصيفي حين فعاليت روزانه

نویسندگان: حميد عبادي

Hamid Ebadi

عنوان همایش: گردهمايي آموزش دستورالعمل توليد و بهنگام رساني داده هاي مكاني و توصيفي حين فعاليت روزانه

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

ضرورت بازنگري استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق

نویسندگان: حميد عبادي

Hamid Ebadi

عنوان همایش: همايش علمي سال 1390