توليد اطلاعات مكاني بزرگ مقياس جهت ورود به GIS با استفاده از يك سيستم فتوگرامتري رقومي

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مهران محسني دهكلاني

آشكارسازي تغييرات پوشش اراضي از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : نيما خليلي مقدم

ارزيابي مدل سازي سه بعدي از تصاوير پزشكي xray , ctscan

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : پريسا بهمني سنگ چيني

برآورد پوشش گياهي در مناطق نيمه شهري از تصاوير هوايي با حد تفكيك بالا با استفاده از روشهاي عارضه مبنا و پيكسل مبنا

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مريم برزگر

كاربرد فتوگرامتري برد كوتاه در مدل سازي اتوماتيك صورت انسان

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : فاطمه ايماني خواه

متصورسازي 3 بعدي با استفاده از تصاوير برد كوتاه (پروژه نمونه: دانشكده نقشه برداري)

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : عادل زنگانه

مدلسازي 3 بعدي اشيائ با استفاده از مجموعه اي از تصاوير استرئو برد كوتاه

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : حامد حبيبي

كاربرد فتوگرامتري بردكوتاه در بازسازي صحنه تصادفات رانندگي

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيده شهرزاد آهوئي نژاد

ارزيابي روشهاي فتوگرامتري برد كوتاه و ليزر اسكينگ در توليد مدل 3 بعدي اشياء ميراث فرهنگي

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : راضيه رستمي جاويد

ارزيابي ميزان تاثير ويژگيهاي بافتي مختلف بر دقت نهايي طبقه بندي تصاوير با قدرت تفكيك بالا

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : علي عربي

ارزيابي توليد نقشه هاي توپوگرافي بزرگ مقياس با استفاده از سيستم عكس برداري UAV F4

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : وحيد هاشمي

بررسي و مقايسه عملكرد نرم افزارهاي سنجش از دوري در طبقه بندي تصاوير

نام اساتید: حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني
Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : صبا مومني خو

مدلسازي 3 بعدي تصاوير حرارتي با استفاده از فتوگرامتري برد كوتاه

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : آرش فتحي

بررسي روشهاي تلفيق تصاوير ماهواره اي در حوزه فركانس و در سطح پيكسل

نام اساتید: حميد عبادي, هومن لطيفي
Hamid Ebadi, Hooman Latifi
نام دانشجو : انسيه جواهريان پور

ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي مختلف فيلتر زمين براي استخراج DEM در مناطق شهري از تصاوير با حد تفكيك بالا

نام اساتید: حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني
Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : زرين وكيلي ورجوي

بررسي تغييرات ناشي از بحران سيل و تهيه نقشه و تخريب با استفاده از تصاوير ماهواره اي sentinel

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : پريسا دودانگه

پايش تغييرات مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالع موردي منطقه 22 تهران)

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : عليرضا ژاله دوست

ارزيابي و پايش تغييرات پوشش گياهي استان گلستان با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فائزه سادات هاشمي

مدلسازي اندام قرينه بدن انسان با استفاده از فتوگرامتري بردكوتاه به منظور توليد پروتزهاي مصنوعي

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : مهسا زنگنه