تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توسعه يك سيستم تفسيري دانش پايه شي مبنا بر اساس فرآيند تصميم گيري هيبريد و روش امتيازدهي وزن دار در تصاوير با حد تفكيك بالا

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدرضا سراجيان, پرويز ضياييان, يزدان عامريان, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Farshid Farnodahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , , Yazdan Amerian, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : عباس كياني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

شناسايي اتوماتيك عارضه راه در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير چند طيفي مبتني بر روشهاي شي گرا

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, علي حسيني نوه , پرويز ضياييان, حسين عارفي, محمد كريمي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , , Mohammad Karimi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : سيدعبداله كيانژادتجنكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تلفيق داده هاي لايدار و تصاوير چند طيفي به منظور تعيين موقعيت، تعداد و خصوصيات هندسي درختان در منطقه شهري

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي, هومن لطيفي, فاطمه طبيب محمودي, هومن لطيفي
Hamid Ebadi, Farshid Farnodahmadi, Hooman Latifi, , Hooman Latifi
نام دانشجو : فريماه دليري سوسفي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

پايش تغييرات مناطق نيمه شهري در تصاوير سنجش از دور با استفاده از روش يادگيري عميق

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني, هومن لطيفي, محمدرضا سراجيان, هومن لطيفي
Hamid Ebadi, Abbas Kiani, Hooman Latifi, , Hooman Latifi
نام دانشجو : سيدمهدي موسوي جنبه سرايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

تخمين زيست توده جنگلي با استفاده از تداخل سنجي پلاريمتري و بهينه سازي تابع ساختار

نام اساتید: حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, هومن لطيفي, جلال اميني, پرويز ضياييان, محمدسعدي مسگري سقزلو, هومن لطيفي
Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, Hooman Latifi, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Hooman Latifi
نام دانشجو : سيده سميرا حسيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طراحي شبكه فتوگرامتري پهپاد مبنا مبتني بر مدل رقومي زمين و كنترل تطابق شرايط تصوير برداري با هدف تهيه نقشه بزرگ مقياس از مناطق كوهستاني

نام اساتید: حميد عبادي, فريد اسماعيلي, علي حسيني نوه , عباس ماليان, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Farid Esmaeeli, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : علي مهدي نژادگرگري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

ناوبري هوشمند پهپادهاي فتوگرامتري با تلفيق داده هاي تصويري و ارتفاعي

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Farshid Farnodahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : كورش حسيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

ارائه روشي نوين جهت استخراج دقيق عوارض موضعي از تصاوير چندگانه برد كوتاه جهت كاربرد در جا به جايي سنجي ديواره هاي گودبرداري

نام اساتید: حميد عبادي, محمد سعادت سرشت, فرزين كلانتري, مهدي مختارزاده, علي حسيني نوه , عباس ماليان, جلال اميني, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, , Farzien Kalantari, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , , Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فريد اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

طبقه بندي پوشش اراضي شهري در تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا با استفاده از روش آدابوست

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني, علي محمدزاده, پرويز ضياييان, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Abbas Kiani, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مينا حميدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

به هنگام رساني نقشه هاي موضوعي با بكارگيري همزمان تصاوير چند زمانه و نقشه موضوعي موجود

نام اساتید: حميد عبادي, وحيد صادقي هزه بران, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, , , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : عليرضا نوزادي خواجه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

توسعه يك سيستم فتوگرامتري برد كوتاه مبتني بر تصوير برداري آني

نام اساتید: حميد عبادي, فريد اسماعيلي, عباس ماليان, علي حسيني نوه , علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Farid Esmaeeli, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : سعيد دريانوردلنگرودي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

بررسي و ارزيابي دوربينهاي ميكرولنز جهت مدلسازي سه بعدي با تاكيد بر اهداف پزشكي

نام اساتید: حميد عبادي, فريد اسماعيلي, عباس ماليان, علي حسيني نوه , علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Farid Esmaeeli, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : نگين اكبري فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تلفيق تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا و داده هاي ليدار جهت به روز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس با تاكيد بر عارضه ساختمان

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني, برات مجردي, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Abbas Kiani, , Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : الهه تميمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

استخراج نيمه اتوماتيك مرز اراضي كشاورزي از تصاوير رقومي با استفاده از مدل منحني فعال

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Abbas Kiani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : شيوا حق شناس

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي شبكه فتوگرامتري برد كوتاه و پياده سازي آن در پروژه هاي مستند سازي سايت هاي باستاني با كمك پهپاد

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز, سعيد صادقيان, مسعود ورشوساز
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz, , Masood Varshosaz
نام دانشجو : زهرا همتي مندجين

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

استفاده از عوارض موضعي در شناسايي اهداف مكاني در تصاوير سنجش از دور با قدرت تفكيك بالا

نام اساتید: حميد عبادي, امين صداقت شيروان, مهدي مختارزاده, امير شاهرخ اميني, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Amin Sedaghatshirvan, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فريبرز قرباني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

استخراج ساختمان از تصاوير با قدرت تفكيك بالا با استفاده از عوارض موضعي

نام اساتید: حميد عبادي, امين صداقت شيروان, علي حسيني نوه , عباس ماليان, حميد عبادي
Hamid Ebadi, Amin Sedaghatshirvan, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرزانه يوسفيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

آشكارسازي و رديابي بازيكنان در ويديوي مسابقات فوتبال با روشهاي احتمالاتي

نام اساتید: حميد عبادي, حميد ابريشمي مقدم, شهره كسائي, عباس ماليان, مسعود ورشوساز, علي حسيني نوه , عباس عليمحمدي سراب, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Hamied Abrieshami Moghaddam, , , Masood Varshosaz, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مهرتاش منافي فرد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

توسعه تكنيك حد آستانه گذاري مبتني بر منطق فازي جهت آشكار سازي اتوماتيك تغييرات با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي, محمدرضا سراجيان, سعيد صادقيان, علي جباري, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, , , , Ali Jabbari, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : وحيد صادقي هزه بران

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري هوشمند جهت هدايت و كنترل اعمال جراحي ترميمي

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنود احمدي, علي حسيني نوه , عباس ماليان, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, abbas malian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : بابك قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

مدلسازي اتوماتيك سه بعدي اشيا با استفاده از عوارض موضعي

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه , مهدي مختارزاده, حسين عارفي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Mahdi Mokhtarzadeh, Hossein Arefi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيدمقداد هاشمي نسب

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طبقه بندي كلاس مبناي پوشش هاي زميني در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ابرطيفي و ليدار

نام اساتید: حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني, محمدرضا مباشري, برات مجردي, محمدرضا مباشري
Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Reza Mobasheri, , Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : بهرام صادقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

مدلسازي سه بعدي تصاوير همگراي برد كوتاه بر اساس روشهاي شي مبنا

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, سعيد صادقيان, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Saeed Sadeghian, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : فريبا زارعي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

ارائه روشي نوين جهت تناظريابي دقيق و متراكم تصاوير ماهواره اي مبتني بر عوارض و توصيفگرهاي موضعي

نام اساتید: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, مسعود مشهدي حسين علي, ياسر مقصودي مهراني, جلال اميني, فرشيد فرنوداحمدي
Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Masoud Mashhadi Hossienali, Yasser Maghsoudi Mehrani, Jalal Amini, Farshid Farnodahmadi
نام دانشجو : امين صداقت شيروان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

طبقه بندي پوشش هاي جنگلي با استفاده از داده هاي Compact پلاريمتري

نام اساتید: حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني, جلال اميني, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Jalal Amini, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : امير آقابالائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تلفيق سيستم هاي سنجش از دوري و اطلاعات مكاني براي پيش بيني تغييرات پوشش زمين با روشهاي مبتني بر علوم شناختي

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني, پرويز ضياييان
Hamid Ebadi, Farshid Farnodahmadi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani, Parviz Zeeaean
نام دانشجو : سعيد اجاقي كنچوبه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تلفيق داده هاي ليدار و تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا جهت استخراج ساختمان با تاكيد بر استفاده همزمان از ويژگي هاي طيفي، بافتي و هندسي عوارض

نام اساتید: حميد عبادي, علي حسيني نوه , علي حسيني نوه , سعيد صادقيان
Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : امين سرمديان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

آشكار سازي ساختمان از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك مكاني بالا با استفاده از عوارض محلي

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : فاطمه نظري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

تلفيق اطلاعات بافتي و طيفي جهت شناسايي تغييرات در مناطق شهري از تصاوير ماهواره اي با روش هاي مقايسه مستقيم و پس از طبقه بندي

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, مهدي فرنقي, پرويز ضياييان
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Farnaghi, Parviz Zeeaean
نام دانشجو : آرمين مقيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

تلفيق داده هاي پلاريمتري SAR و ابرطيفي به منظور طبقه بندي پوشش زمين

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, پرويز ضياييان, ياسر مقصودي مهراني, مهدي فرنقي
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : مهين شكرالهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

توسعه و بهبود روش تناظريابي مبتني بر منحني جهت تناظريابي مستقل از دوران و تغيير مقياس قابل توجه در تصاوير رقومي

نام اساتید: حميد عبادي, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده, مهدي فرنقي
Hamid Ebadi, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : دانا خسروي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

استخراج اتوماتيك مرز اراضي در مناطق غير شهري از تصاوير رقومي با استفاده از مدل منحني فعال

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, فرشيد فرنود احمدي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ليلا مقصودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

استخراج اتوماتيك راه از تصاوير با قدرت تفكيك بالا با استفاده از مدل منحني فعال و سيستم استنتاج فازي

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, فرشيد فرنود احمدي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : فروزان جعفري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

استخراج نيمه اتوماتيك راه با استفاده از منحني هاي فعال مهندسي از تصاوير با حد تفكيك بالا

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : علي باژدان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

توسعه روش تناظر يابي مبتني بر هيستوگرام براي تصاوير داراي مقياس هاي مختلف

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, جلال اميني, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : حامد پارسا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

طراحي و پياده سازي يك سيستم دانش پايه جهت تفسير اتوماتيك تصاوير با قدرت تفكيك بالا با تاكيد بر كاربرد در آماده سازي هوشمند داده هاي مكاني براي GIS

نام اساتید: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج
Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : عباس كياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱

بازسازي خودكار مدل سه بعدي ساختمان از داده هاي ليزر اسكنر هوايي با تاكيد بر توسعه الگوريتم هاي خوشه بندي ابر نقاط

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده, برات مجردي, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : محمدرضا عزيزخاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

بازسازي سه بعدي اتوماتيك ساختمان در مناطق شهري با استفاده از منطق فازي و منحني هاي فعال هندسي

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, جلال اميني, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, مسعود مشهدي حسين علي, محمد كريمي
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مصطفي كابلي‌زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷

تلفيق سيستم هاي فتوگرامتري و CAD جهت بهينه سازي خط توليد اطلاعات مكاني به روش فتوگرامتري با تاكيد بر عارضه ساختمان

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, فرشيد فرنوداحمدي
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi, Farshid Farnodahmadi
نام دانشجو : حميد عنايتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي يك سيستم فازي جهت تعيين تخريب ساختمان ها پس از وقوع زلزله با استفاده از داده هاي سنجش از دوري

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : امير نيك نام

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

شناسايي و پايش پديده گرد و غبار با استفاده از تصاوير MODIS

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, پرويز ضياييان
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi,
نام دانشجو : علي سياحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

استفاده از اطلاعات مجاورت در پس پردازش نتايج طبقه بندي نظارت شده ي تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر توپولوژي فازي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمدرضا سراجيان, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : حميدرضا اورعي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

استفاده از تلفيق تصاوير نوري و رادار براي طبقه بندي انواع مراتع

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, علي اكبر آبكار, كاظم علوي پناه, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Aliakbar Abkar, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : رضا حسين خاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بهبود طبقه بندي داده هاي ليدار با استفاده از تحليلهاي هندسي و منطق فازي

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : اميد بشارت

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تشخيص و رديابي فرد در تصاوير ويدئويي با استفاده از روشهاي احتمالاتي

نام اساتید: حميد عبادي, حميد ابريشمي مقدم, مسعود ورشوساز, مسعود ورشوساز
Hamid Ebadi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Masood Varshosaz, Masood Varshosaz
نام دانشجو : مهرتاش منافي فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

پايش گسترش شهري با استفاده از سنجش از دور و آناليزهاي GIS

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فرامرز سرمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

تلفيق اطلاعات هندسي و طيفي عوارض تصويري جهت شناسايي و استخراج اتوماتيك عارضه ي ساختمان از تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا

نام اساتید: مهدي مختارزاده, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : دياكو ياري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

طبقه بندي كاربري و پوشش اراضي در حوضه آبريز و امكان سنجي بهبود آن با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي زمين

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محسن حق پرست

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۲

استفاده از سيستم هاي دانش پايه جهت به هنگام رساني نقشه هاي موضوعي با بكارگيري تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: حميد عبادي, محمدرضا ملك, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mohammad Reza Malek, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : وحيد صادقي هزه بران

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

استخراج خودكار ساختمان از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از منحني هاي فعال

نام اساتید: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج
Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سلمان احمدي

تاریخ:

استخراج اطلاعات

نام اساتید: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج
Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : آسيه رحيمي گلدانلو

تاریخ:

مكان يابي پست هاي فشار قوي با استفاده از GIS

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرشاد اميري

تاریخ:

تلفيق سيستم هاي فتو گرامتري و سيستم هاي مبتني بر CAD با استفاده از يك رابط شي گرا به منظور توليد اطلاعات ساختار يافته براي GIS با تاكيد بر عوارض مسطحاتي

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : شيرين مليحي

تاریخ:

كاربرد GIS در مهندسي حمل و نقل با تاكيد بر مكان يابي پاركينگ هاي عمومي در كلان شهر (مطالعه موردي شهر شيراز)

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : وحيد كريمي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك سيستم اتوماتيك جهت استخراج عوارض مسطحاتي (تاكيد بر ساختمانها) با استفاده از الگوريتم هاي شبكه عصبي

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : زهرا لاري

تاریخ:

تلفيق آني سيستم هاي GPS وGIS به منظور به هنگام رساني هوشمند داده هاي مكاني با تاكيد بر حفظ روابط منطقي و توپولوژيكي ميان عوارض

نام اساتید: حميد عبادي, علي منصوريان
Hamid Ebadi, Ali Mansourian
نام دانشجو : سميه دهقان صفي آبادي

تاریخ:

ارائه الگوريتم مناسب جهت طبقه بندي پيكسلهاي Mixed به روش نظارت نشده در تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : اميد غفاري علي آباد

تاریخ:

توسعه مدلي براي شناسايي اتوماتيك تغييرات هندسي عوارض از روي تصاوير هوايي با استفاده از روشهاي دانش پايه با تاكيد بر عارضه ساختمان

نام اساتید: حميد عبادي, سعيد صادقيان
Hamid Ebadi, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : سيمين تاج زيرك ساز

تاریخ:

تلفيق الگوريتم ژنتيك و آناليز كلاسه بندي براي استخراج اتوماتيك راهها از عكسهاي ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : حسام الدين دهقانيان

تاریخ:

تلفيق مستقيم سيستم هاي فتوگرامتري و پايگاه هاي داده مكاني جهت كنترل اتوماتيك روابط منطقي و توپولوژيكي ميان عوارض

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : سحر حسينيان

تاریخ:

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير بزرگ مقياس فضايي با تركيب اطلاعات طيفي و بافت تصوير در الگوريتم شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : مهدي مختارزاده

تاریخ:

استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان هاي با بافت سنتي از روي تصاوير هوايي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : نسرين روشني مايان عليا

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك سيستم اتوماتيك جهت استخراج عارضه ساختمان از تصاوير با قدرت تفكيك بالا با روش تلفيق داده هاي ارتفاعي با مدل Snake

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : مصطفي كابلي زاده

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك مدل برنامه ريزي شهري مبتني بر اطلاعات تصويري(هوائي) جهت تلفيق مدل هاي حمل و نقل و كاربري درمحيط GIS

نام اساتید: حميد عبادي, محمد طالعي
Hamid Ebadi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سيدمجدالدين مصاحب

تاریخ:

به روز رساني نيمه اتوماتيك نقشه هاي 1:2000 به كمك تصاوير هوايي Ultra Cam

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : روح اله يزدان

تاریخ:

تلفيق مستقيم سيستم هاي فتوگرامتري وGIS با تاكيد بر ساختاردهي هوشمند داده هاي مكاني همزمان با عمليات رقومي سازي عوارض با استفاده از سيستم هاي خبره

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرشيد فرنوداحمدي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي روش بهينه جهت مرتبط سازي اتوماتيك تصاوير بزرگ مقياس مبتني بر تركيب روش هاي پيش رفته ناحيه مبنا و عارضه مبنا

نام اساتید: حميد عبادي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : امين صداقت شيروان

تاریخ:

تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي CAD- Based با تاكيد بر ايجاد ارتباط منطقي ميان عوارض به صورت آني

نام اساتید: مسعود ورشوساز, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرشيد فرنود احمدي

تاریخ:

ارزيابي و تحليل روشهاي تناظريابي تصاوير غير متريك در فتوگرامتري برد كوتاه و توسعه يك روش بهبود يافته

نام اساتید: مسعود ورشوساز, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Hamid Ebadi
نام دانشجو : سيدعبداله كيانژاد تجنكي

تاریخ:

ارائه روشي نوين جهت برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از تداخل سنجي پلاريمتريك راداري

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : امير آقابالائي

تاریخ:

طراحي و توسعه توصيفگر عوارض موضعي سه بعدي به منظور بهبود استواري در فرايند هم مرجع سازي خودكار ابرنقاط متراكم

نام اساتید: حميد عبادي, امين صداقت شيروان
Hamid Ebadi, Amin Sedaghatshirvan
نام دانشجو : فريبرز قرباني

تاریخ:

طراحي شبكه پرواز سه بعدي فتوگرامتري پهپاد مبنا در نواحي شهري با تاكيد بر كاهش اختلاف مقياس زياد و نقاط پنهان

نام اساتید: حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي
Hamid Ebadi, Farshid Farnodahmadi
نام دانشجو : سحر لطيف زاده

تاریخ:

تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاه هاي داده مكاني به منظور ساختاردهي و رقومي سازي هوشمند عوارض با استفاده از ساختارهاي عارضه مبنا (مطالعه موردي نقشه هاي پوششي 1:2000)

نام اساتید: حميد عبادي
Hamid Ebadi
نام دانشجو : سينا جراحي زاده

تاریخ:

Airport runway detection from synthetic Aperture RADAR Images using deep neural networks

نام اساتید: حميد عبادي, امير آقابالايي
Hamid Ebadi, Amir Aghabalaee
نام دانشجو : وحيد خاكپور

تاریخ:

تلفيق تصاوير ماهواره اي و داده هاي هواشناسي جهت پيش بيني زماني و مكاني سيلاب با استفاده از الگوريتم يادگيري عميق

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني
Hamid Ebadi, Abbas Kiani
نام دانشجو : فاطمه حسين زاده

تاریخ:

برآورد و ارزيابي تبخير و تعرق مناطق پوشش گياهي با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي و داده هاي هواشناسي بر مبناي الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني
Hamid Ebadi, Abbas Kiani
نام دانشجو : زينب نياستي

تاریخ:

طبقه بندي گونه هاي درختي با تلفيق داده هاي سنجش از دوري بر مبناي يادگيري عميق

نام اساتید: حميد عبادي, عباس كياني
Hamid Ebadi, Abbas Kiani
نام دانشجو : زرين وكيلي ورجوي

تاریخ:

طبقه بندي پوشش هاي جنگلي با استفاده از داده هاي Compact- پلار يمتري و شبكه هاي يادگيري عميق

نام اساتید: حميد عبادي, امير آقابالايي
Hamid Ebadi, Amir Aghabalaee
نام دانشجو : سحر ابراهيمي

تاریخ:

طبقه بندي مناطق شهري با تلفيق ويژگي هاي توليد شده از ابرنقاط رنگي حاصل از تناظريابي متراكم تصاوير پهپاد

نام اساتید: حميد عبادي, فريبرز قرباني
Hamid Ebadi, Fariborz Ghorbani
نام دانشجو : سعيد ثقفي يزدي