تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

معرفي مدلي براي تشخيص ترس راننده بر اساس داده هاي به دست آمده از عملكرد و رفتار راننده

نام اساتید: حامد سلمان زاده, ياسر صميمي, علي نحوي, ياسر صميمي
Hamed Salmanzadeh, Yaser Samimi, Ali Nahvi, Yaser Samimi
نام دانشجو : حامد شكرزاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

برسي پروفايل رفتار رانندگي در شرايط ترس و مقايسه آن با شرايط نرمال رانندگي

نام اساتید: حامد سلمان زاده, ياسر صميمي, احد ملك زاده, ياسر صميمي
Hamed Salmanzadeh, Yaser Samimi, Ahad Malekzadeh, Yaser Samimi
نام دانشجو : علي غميلوي كلوجه

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

طراحي الگوريتم بهينه از لحاظ زمان براي تخليه پاركينگ هاي مكانيزه چند لايه

نام اساتید: حامد سلمان زاده, عبدالله آقايي, رضا يوسفي , عبدالله آقايي
Hamed Salmanzadeh, Abdollah Aghaei, , Abdollah Aghaei
نام دانشجو : محمدرضا عضدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

دفاع از پيشنهاديه

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : ناصر حبيبي فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

ارائه چهارچوبي براي طرح جانمائي بهينه داشبورد خودرو بر اساس اصول ارگونوميكي و ايمني

نام اساتید: حامد سلمان زاده, رضا رمضانيان, رضا رمضانيان, مصطفي پوياكيان
Hamed Salmanzadeh, Reza Ramezanian, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : فاطمه خزائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

ارزيابي راندمان در پاركينگ هاي مكانيزه با استفاده از تكنيك هاي شبيه سازي

نام اساتید: حامد سلمان زاده, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي, عليرضا معيني
Hamed Salmanzadeh, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei,
نام دانشجو : وحيد رهنماقلعه صفا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

مديريت بحران سيستم هاي حمل و نقل در محورهاي مواصلاتي شهر(مطالعه موردي: شهر تهران)

نام اساتید: حامد سلمان زاده, رضا رمضانيان, آرمين جبارزاده , مجتبي صالحي, مجتبي صالحي
Hamed Salmanzadeh, Reza Ramezanian, , Mojtaba Salehi, Mojtaba Salehi
نام دانشجو : حامد دارابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

ارائه مدل آماري براي پيش بيني ميزان خستگي كارگران با در نظر گرفتن متغيرهاي پوسچر، زمان سيكل مونتاژ و زمان استراحت بين سيكل‌ها

نام اساتید: حامد سلمان زاده, ياسر صميمي, سيدجواد حسيني نژاد, احد ملك زاده, سيدجواد حسيني نژاد
Hamed Salmanzadeh, Yaser Samimi, Seyed Javad Hosseininezhad, Ahad Malekzadeh, Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : مريم درودي دورودزني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

طراحي روشي براي تعيين صلاحيت رانندگي بر اساس معيارهاي "مهارت و احتياط" روي دستگاه شبيه‌ساز رانندگي

نام اساتید: حامد سلمان زاده, علي نحوي, ابوالفضل ذاكريان, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Hamed Salmanzadeh, Ali Nahvi, , Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : مريم خوشدل

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

ارائه مدلي مناسب براي انتخاب سيستم هاي پاركينگ در ساختمان هاي تجاري با قابليت دسترسي از دو وجه

نام اساتید: حامد سلمان زاده, سيدجواد حسيني نژاد, رضا يوسفي زنور, عبدالله آقايي
Hamed Salmanzadeh, Seyed Javad Hosseininezhad, Reza Yosefi zenor, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : سميرا آقاجان دستجردي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

طراحي ارگونوميكي بسته سرنشين خودرو با استفاده از تئوريطراحي بديهه گرا

نام اساتید: حامد سلمان زاده, احد ملك زاده, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Hamed Salmanzadeh, Ahad Malekzadeh, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : مسعود مومني طارمسري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

حل مسئله فازي ردياب شاخص با استفاده از الگوريتم تابع چند هدف

نام اساتید: حامد سلمان زاده, اميرعباس نجفي
Hamed Salmanzadeh, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : مونا حداد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

ارائه مدل پيش بيني پوسچر (وضعيت بدني) بر اساس داده هاي بدست آمده از دستگاه تعادل سنج ارگونوميكي با استفاده از داده كاوي

نام اساتید: حامد سلمان زاده, سميه عليزاده, ياسر صميمي, ياسر صميمي, احد ملك زاده
Hamed Salmanzadeh, Somayeh Alizadeh, Yaser Samimi, Yaser Samimi, Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : مجتبي حسين زاده سورشجاني

تاریخ:

صلاحيت سنجي رانندگي افراد با توانمندي جسمي محدود با استفاده از دستگاه شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : راحله زاهدپور

تاریخ:

رساله

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : ناصر حبيبي فر

تاریخ:

بهينه سازي رژيم استراحت كارگران يك واحد توليدي به منظور كاهش خستگي عضلاني در آن ها .

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : ارش ميرحاجي مغانجوقي

تاریخ:

بهينه سازي مسير حركت ليفتراك ها در انبار در دو جهت افقي و عمودي

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : معصومه موسي

تاریخ:

طراحي و تحليل زنجيره ارزش يك خانواده محصول با در نظر گرفتن نوسانات زمان و هزينه

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : ندا بهنام قادر