بررسي مراحل طراحي پكيجينگ داخل خودرو با استفاده از نرم افزار

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : تهمينه عيوضي

طرح راه اندازي كارخانه توليد پاركينگ مكانيزه و هوشمند

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : نسا آزادپيله رود

ارزيابي رضايت كاركنان براساس متدهاي روان شناسي كار

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : سيددانيال صدر

طبقه بندي روشهاي ارزيابي خطاي انساني براساس نوع كاربرد آنها

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : آرزو تيموري

سيستم هاي زمان سنجي -الكترونيكي

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : عرفان جمشيدي

سيستمهاي زمانسنجي -الكترونيكي

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : احسان جمشيدي

ارزيابي ارگونومي ريسك فعاليتهاي خياطي در ايستگاه هاي دانه گيري،الگوبرداري و راسته دوزي

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : الناز خوش آئين

طبقه بندي سيستم هاي پاركينگ هاي مكانيزه براساس ويژگي هاي فني

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : آرش اميني

كاربرد مهندسي فاكتورهاي انساني در مديريت پروژه

نام اساتید: حامد سلمان زاده
Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : نگار رحيمي