از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تا تاریخ :

مدير گروه آموزشي اتمي مولكولي - نجوم

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه فيزيك 3