بهمن هاي گسترده هواييو روش آشكار سازي

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد
Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : منيره امامي نيگجه

روش هاي آشكارسازي پرتوهاي كيهاني

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد
Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : مژگان صيادمقدم