تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

بررسي حد ضعيف تئوري كالوزا-كلين وكاربردهاي آن

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد, برزو نظري, جواد تقي زاده فيروزجايي, جواد تقي زاده فيروزجايي, عباسط رستمي
Hadi Hedayati Khalilabad, Borzo Nazari, Javad Taghizadeh, Javad Taghizadeh,
نام دانشجو : يگانه نصراله زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بررسي بهمن هاي گسترده هوايي در ميدان هاي الكتريكي جوي

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد, اعظم ايزدي, اعظم ايزدي
Hadi Hedayati Khalilabad, Azam Izadi, Azam Izadi
نام دانشجو : شكوفه همتي زلان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت يك اشكار ساز مسيرنما براي پرتو كيهاني

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد, مهدي خاكيان قمي, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, محمود بهمن آبادي
Hadi Hedayati Khalilabad, , Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi, Mahmood Bahmanabadi
نام دانشجو : محمدعلي كلخوراني

تاریخ:

بررسي تفكيك پرتوهاي كيهاني و پرتوهاي گاما در داده آرايه كاسكاده

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد
Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : صحرا يادگاري

تاریخ:

تعيين تركيب جرمي پرتوهاي كيهاني با تحليل داده هاي بهمن هاي هوايي گسترده با استفاده از الگوريتم هاي پردازش كوانتومي

نام اساتید: هادي هدايتي خليل آباد
Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : كامجو بيات