از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تا تاریخ :

عضو شوراي نظارت بر فعاليت هاي شوراي صنفي دانشجويان

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تا تاریخ :

عضو كميته ورزش كاركنان دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تا تاریخ :

مدير گروه محيط زيست

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

عضو شوراي رهبري مديريت سبز در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

رئيس كميته ي فرهنگي وآموزشي شوراي راهبري مديريت سبز در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تا تاریخ :

دبير كميته برگزاري جشنواره دانشجوي نمونه ي دانشگاه (كميته ي دانشگاههي)

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

عضو شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه مهندسي محيط زيست

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ تا تاریخ :

مدير امور فرهنگي