از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا تاریخ :

كدير گروه شيمي آلي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس شيمي تركيبات آي فسفردار

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

مدير گروه شيمي آلي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴

سرپرست آزمايشگاه شيمي آلي