مشخصات فردی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: درویش


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: darvish@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FatemehDarvish


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی گرایش شیمی آلی

گرایش: شیمی آلی

واحد سازمانی: شیمی