تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

بررسي واكنش پذيري ساليسيل آلدييد، مالونونيتريل و فنول ها

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, علي شريفي, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, , Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : عاطفه مهدي زاده تواساني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

بررسي واكنش ساليسيل آلدييد و اتيل آزيدو استات

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, علي شريفي, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, , Saeed Balalaei
نام دانشجو : سارا داودي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

بررسي واكنش پذيري ساليسيل آلدييد، مالونونيتريل و آمين ها

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, فرناز جعفرپور, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, , Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : كوثر تقوي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

بررسي واكنش ساليسيل آلدهيد و دي اتيل سيانو متيل فسفونات

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فرناز جعفرپور
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei,
نام دانشجو : هلينا پورنصري زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

بررسي واكنش ساليسيل آلدييد،آمين نوع اول و ايزوسيانيد در جهت تشكيل آمينو بنزو فوران ها

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, علي شريفي
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : شيما علي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز اسكلت هاي اسپيرو با استفاده از واكنش هاي متوالي بر پايه مشتقات N-استخلافي -2- آلكين آميد

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده, ايوب بازگير
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh,
نام دانشجو : حديثه بخشائي قرق آقائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

سنتز تركيبات جديد آلي فسفردار

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, سعيد رعيتي, عيسي ياوري, ايوب بازگير
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Saeid Rayati, ,
نام دانشجو : حوريه بوسليكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

طراحي واكنش هاي افزايش مايكل با پذيرنده هاي داراي اسكلت كرومن

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : راضيه نواري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استفاده از نوكلئوفيل ها در انجام واكنش حلقه زايي مشتقات N- استخلافي -2- آلكين آميد

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : ريحانه رمضاني كجاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

مطالعه بر هم كنش هاي ضعيف در برخي مولكولها با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي

نام اساتید: فاطمه درويش, سيف اله جليلي, بدري زمان مومني, برهمن موثق, محمد قاسم مهجاني
Fatemeh Darvish, Seifollah Jalili, Badri Zaman Momeni, Berahman Movassagh, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : نادر سخائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

كاربرد كمپلكس مس (I) و ليگاند ترپيريدين در واكنشهاي N - آريلاسيون

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : مهديه يزديان جندابه

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

سنتز 1- آميدوآلكيل 2- نفتول با استفاده از كاتاليست هاي آلي اسيدي

نام اساتید: فاطمه درويش, سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : روشنك محمدقره داغي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

سنتز مشتقات 2- آمينو- 3- سيانو-4- H -كرومن - 4- ايل فسفونات ها با استفاده از كاتاليزورهاي بازي آلي

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : آنا عبداله زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

سنتز كاليكس [4] رزورسينارن ها با استفاده از اسيدهاي لوييس به عنوان كاتاليست

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : مهران قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

سنتز مشتقات جديد 1،3- دي تيول -2- تايون با استفاده از DMIT

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : سحر همتي كماسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

سنتز مشتقات جديد 1,3- دي تايول -2- تايون با استفاده از DMIT و تتراتيافولوالن مربوطه

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : شيرين حكيمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

سنتز هيدرازيد هاي نوين و كاربرد آنها در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: فاطمه درويش, سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : شكوفه مقاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

سنتز ليگند باز شيفت- بيس اتيلن دي تيو تتراتيافولوالن

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : مهديه درودي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

سنتز مشتقات جديد 3،1 - دي تايول - 2- تايون با استفاده از DMIT و به كار بردن آن در سنتز مشتق جديدي از تتراتيافولوالن

نام اساتید: فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : شايسته بكتاش

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

سنتز نمكهاي 5 آريل - ( n - فنيل - ) 6 - اچ 1 .3 . 4 - تياديازين - 2- آمونيوم در حضور نانو كاتاليست MCM-41-SO3H و سنتز 4،1 – دي هيدروپيريدين در حضور نانو كاتاليست MCM-41-N H2

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, برهمن موثق, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : فرزانه عباس نژند آذر

تاریخ:

بررسي سنتــز رزورسينارن ها در حضور كاتاليست I2 ، سنتز تترازول هاي استخلاف شده در موقعيت 1

نام اساتید: فاطمه درويش
Fatemeh Darvish
نام دانشجو : شيما خضرائي شيدائي مهر

تاریخ:

بررسي تبديل مستقيم آلدوكسيم ها به نيتريل ها با استفاده از PPh3 . Br2 سنتز مشتقات جديد TTF از نوع D-6-A

نام اساتید: فاطمه درويش, برهمن موثق
Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh
نام دانشجو : سيدمسعود عرفاني

تاریخ:

آلن هاي فسفريله به عنوان واحدهاي ساختاري نوين در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: فاطمه درويش, دويد ويركس, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي
Fatemeh Darvish, David VIRIEUX, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei
نام دانشجو : مينا حريري

تاریخ:

سنتز نيترون هاي حلقوي و استفاده از آنها در واكنش هاي 1و 3 - دو قطبي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : احمدرضا ابراهيمي ولداني

تاریخ:

بررسي اثر نوكليوفيلها بر دي اتيل - 2 - ايمينوكومارين - 3 - فسفونات

نام اساتید: فاطمه درويش
Fatemeh Darvish
نام دانشجو : محمدرضا حسين زاده

تاریخ:

سنتز مشتقات نوين ايمينو كومارين

نام اساتید: فاطمه درويش
Fatemeh Darvish
نام دانشجو : مجتبي ميرزاآقائي طهراني