سال: ۱۳۹۵

دستگاه الكترونيكي براي تشخيص ويروس ها، باكتري ها و پاتوژن ها

ELECTRONIC DEVICE FOR DETECTION OF VIRUSES, BACTERIA, AND PATHOGENS

همکاران: فرشيد رئيسي
موضوع :