طراحي وساخت سيستم بازگيري وحسگرخازني سطح نيتروژن مايع

نام اساتید: فرشيد رئيسي, حسين شمسي, جعفر حيراني نوبري
Farshid Raissi, Hossein Shamsi, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : مرضيه محمدي

طراحي و ساخت توان سنج انعكاس سنج و vswr متر براي سيستم لايه نشاني RF

نام اساتید: فرشيد رئيسي, مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني
Farshid Raissi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : وحيد مقبلي

طراحي وشبيه سازي گيتهاي پايه منطقي بااستفاده ازترانزيستورساليتاني

نام اساتید: فرشيد رئيسي, حسين شمسي, مرتضي نوريان چالي
Farshid Raissi, Hossein Shamsi, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : كبري خطيبي

ساخت بخش الكترونيكي سامانه اندازه گيري مقاومت ويژه ابررسانا

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : مرضيه اميرخاني شهركي

طراحي وساخت حسگر مقاومت الكتريكي ويزه آب ديونيزه به همراه مدارات تحريك ،قرائت ونمايش آن

نام اساتید: فرشيد رئيسي, مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني
Farshid Raissi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : آرشام عابديني

طراحي و ساخت سامانه گرمايش ، حباب سازي وانتقال كنترل شده TEOS به محفظه MOCVD

نام اساتید: فرشيد رئيسي, داود آسماني, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Davood Asemani, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : سميرا محمدزماني

بررسي عملي اثر ويژگي هاي اكسيد آلومينيوم بر پارامتر هاي الكتريكي پيوند جوزفسون

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : نجمه رياحي

طراحي يك تلسكوپ راديويي گيگا هرتزي و شبيه سازي گيرنده ي ابررساناي آن

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي موسوي

اندازه گيري اختلاف فاز دو سيگنال سينوسي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, جعفر حيراني نوبري
Farshid Raissi, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : كورش زبردست

اندازه گيري دبي سيال بدون ذرات جامد با استفاده از سنسور مافوق صوت

نام اساتید: فرشيد رئيسي, ابراهيم نديمي
Farshid Raissi, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : گلبرگ فرهومند

ساخت مدار تنظيم كننده و اندازه گير پيوند شاتكي سيليكن متخلخل و PiSi

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : رضا فرامرزآهنگري

طراحي و ساخت برد اصلي كنترل ديسپنسر جايگاه CNG تحت برند Kraus Global M500

نام اساتید: فرشيد رئيسي, جعفر حيراني نوبري
Farshid Raissi, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : عليرضا پيروي

ساخت قطعه تك الكتروني بر مبناي خازن ناحيه تخليه

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : مصطفي فيروزي آراني