تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

شبيه سازي و حل معادله شرودينگر براي كريستال هاي غيرايزوتراپيك با پتانسيل نسبيتي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, ستار ميرزا كوچكي
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : زينب شيرازي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

ساخت ديود شاتكي PTSI/POROUS SIو آزمايش آشكار سازي گيگاهرتز

نام اساتید: فرشيد رئيسي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, محمدحسين قزل اياغ
Farshid Raissi, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : معصومه حيدري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

ساخت ديود شاتكي PTSI/POROUS SI و شناسايي مايعات مختلف

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, محمدحسين قزل اياغ
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : شيوا آشوري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

ساخت ديود شاتكي PTSI/POROUS SI و آزمايش اسيلاتور گيگاهرتزي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, محمدحسين قزل اياغ
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : مريم نادرپور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بهبود عملكرد مدارهاي مبتني بر CMOS با استفاده از ديود اثر ميداني

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, زينب سنايي
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : پيام پرتوهفشجاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

شبيه سازي و طراحي ترانزيستور ساليتاني گسسته

نام اساتید: فرشيد رئيسي, حسام زندي, حسام زندي, عليرضا عرفانيان
Farshid Raissi, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : فرج الله قزويني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

شبيه سازي و ساخت ديود ساليتاني گسسته

نام اساتید: فرشيد رئيسي, حسام زندي, حسام زندي, عليرضا عرفانيان
Farshid Raissi, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : جعفر سلامتي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

شبيه سازي و مشخصه يابي ديودهاي اثر ميداني (FED) مبتني بر نانوسيم هاي سيليكوني

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, مينا اميرمزلقاني
Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : راحله طهماسبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي و ساخت سلول فتوولتاييك اكسيد مس برپايه پيوند ناهمگون سيليكون

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : احمد طاهري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

شبيه سازي پيوند جوزفسون پيوسته و گسسته بلند با نرم افزار PSpice

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : امين رشيدي راد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت سلول فتوولتائيك اكسيد مس مبتني بر پيوند شاتكي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : پگاه قمري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

بررسي و اجراي كنترل شده زدايش پلاسمائي و اكسايش لايه نايوبيوم پيوند جوزفسون

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : محسن علي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

تشخيص نقص بر روي ويفر براساس پردازش تصوير در لايه هاي مدارهاي مجتمع

نام اساتید: فرشيد رئيسي, مهدي احسانيان مفرد, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Farshid Raissi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : آرشام عابديني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي اكسيد مس مبتني بر پيوندهاي اكسيد فلزي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : سيداحمد اتقاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي تحليل شبيه سازي و ساخت ديود ساليتاني به عنوان مقايسه گر

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, مسعود علي اكبرگلكار
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : سهيل عبداللهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت نمونه اي جديد از ديود ساليتاني با ترمينال هاي باياسينگ بهينه

نام اساتید: فرشيد رئيسي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Farshid Raissi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : امير انصاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آشكارساز محدوده فركانسي IR و THz بر اساس Graphene

نام اساتید: فرشيد رئيسي, محمديوسف درماني, فرهاد اكبري برومند, رضا افضل زاده, مريم محبي آشتياني
Farshid Raissi, Mohammad Yousef Darmani, Farhad Akbari Boroumand, Reza Afzalzadeh, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : مينا اميرمزلقاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

ارائه مدل ديناميكي اقتصاد كلان ايران بر پايه مدل كينز به همراه اعتبار سنجي آن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, فرشيد رئيسي, احمدرضا تحسيري, احمدرضا تحسيري
Jafar Heyrani Nobari, Farshid Raissi, Ahmad Reza Tahsiri, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : محمد درزي رامندي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

شبيه سازي قطعه ابررسانايي نوع دوم و بررسي خواص كاربردي آنها

نام اساتید: فرشيد رئيسي, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي
Farshid Raissi, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : فريد حسني بيجار بنه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت مدار باياس و قرائت خروجي ديود ساليتاني به عنوان آشكارساز امواج گيگا هرتزي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Farshid Raissi, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : امير علي اكبري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي و شبيه سازي ادوات خلاء موج كند و موج تند در طيف امواج ميليمتري

نام اساتید: فرشيد رئيسي, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farshid Raissi, Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : علي اصغر گرجي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

شناخت و اندازه گيري امپدانس پلاسما و عوامل موثر بر آن به منظور تطبيق خودكار آن با امپدانس مرجع RF در سيستم هاي خلا

نام اساتید: فرشيد رئيسي, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farshid Raissi, Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : احمد مشهدي بنداني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت دستگاه تفنگ الكتروني به منظور لايه نشاني

نام اساتید: فرشيد رئيسي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Farshid Raissi, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حامده انصار

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

شبيه سازي، طراحي و تهيه اجزاي موردنياز براي ساخت سامانه لايه نشاني PECVD

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : ريحانه مهدوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ساخت ديود اثر ميداني( FED) و مدلسازي و شبيه سازي آن در ابعاد نانو متري

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, رضا افضل زاده, حميدرضا تقي راد
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Reza Afzalzadeh, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : نگين معنوي زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت يك ژيروسكوپ تك محوره به روش MEMS از نوع رزونانسي

نام اساتید: فرشيد رئيسي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Farshid Raissi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : مهدي صادقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي ساختاري و آماده سازي قطعات دستگاه LPCVD جهت لايه نشاني پلي سيليكون

نام اساتید: فرشيد رئيسي, جعفر حيراني نوبري, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Farshid Raissi, Jafar Heyrani Nobari, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : ابراهيم اميني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۱

بررسي رفتار فرميون هاي بدون جرم ديراك در نانو ساحتار گرافين

نام اساتید: فرشيد رئيسي, سيدادريس فيض آبادي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند
Farshid Raissi, , Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : شيوا شهرائيني

تاریخ:

بررسي ايجاد ساليتان ها در كريستالهاي فوتوني و امكان ساخت ترانزيستور

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : مرجان محبي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي و بهينه سازي مدار سنتز كننده فركانس به روش ...

نام اساتید: فرشيد رئيسي, ميرزا كوچكي
Farshid Raissi,
نام دانشجو : ميثم ملاح نژاد

تاریخ:

طراحي و پياده سازي پروفيبوس DP با بكارگيري FPGA

نام اساتید: فرشيد رئيسي, ميرزا كوچكي
Farshid Raissi,
نام دانشجو : احسان نوروز نژاد

تاریخ:

بررسي پارامترهاي VBCO متخلخل و ساخت نمونه

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : سينا شاه محمدي

تاریخ:

شبيه سازي Mosfet نانومتري

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : پيمان محتشمي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مدار تقويت كننده ابزار دقيق به وسيله مدارهاي ناقل جرياني و ارتقاء CMRR

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : بهنام بابايي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مدارات پايه پردازشگر ساليتاني

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : ميثم بابامحمدي

تاریخ:

تقويت كننده LNA براي كاربرد باند وسيع در تكنولوزي CMOS

نام اساتید: فرشيد رئيسي, محمد ياوري
Farshid Raissi,
نام دانشجو : علي ميروكيلي

تاریخ:

سنسور فشار بر روي ديفر سيليكان..

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : مسعود قائمي بايگي

تاریخ:

طراحي تقويت كننده هاي عملياتي CMOS سه طبقه در ولتازهاي پايين

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : مجيد جلالي فر

تاریخ:

طراحي و ساخت قطعه تك الكتروني توسط پيوند شاتكي و مدلسازي جهت كاربرد در نانوالكترونيك

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : عليرضا عرفانيان قنادشيرين كام

تاریخ:

شبيه سازي ترانزيستور فن جي فت نانومتري

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : محمدحسن كاشفي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما – دلتا براي كاربردهاي سرعت بالا در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS

نام اساتید: محمد ياوري, فرشيد رئيسي
, Farshid Raissi
نام دانشجو : منيره مويدي پورفرد

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال توان پايين و سرعت بالا با معماري Pipeline در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS

نام اساتید: محمد ياوري, فرشيد رئيسي
, Farshid Raissi
نام دانشجو : ساحل عبدي نيا

تاریخ:

اندازه گيري مشخصات قطعات ابررسانا و ترانزيستور ساليتاني در فركانس هاي گيگاهرتزي

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : سهيل عبداللهي

تاریخ:

ً بررسي و شبيه سازي اثر مكان ناخالصيها در ولتاژ آستانه MOSFET در ابعاد ده نانومتر و اثر جانبي Latch - up و روش حل آنها

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : ايمان رضانژاد گتابي

تاریخ:

طراحي آشكارساز اس-آي-اس براي باند فركانسي 300-200

نام اساتید: فرشيد رئيسي, منوچهر كامياب حصاري
Farshid Raissi, Manouchehr Kamyab Hesari
نام دانشجو : ميلاد محمدخاني

تاریخ:

مدل سازي رفتار و بررسي سيگنال كوچك قطعه Modified FED در ابعاد 75 نانومتر

نام اساتید: فرشيد رئيسي, حسين شمسي
Farshid Raissi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : مينا امير مزلقاني

تاریخ:

طراحي بلوك منطقي يك تراشه ي FPGA

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : احمد پيشرواصل

تاریخ:

ساخت و بهينه سازي ديود اثر ميداني

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : محمدهادي سهرابي

تاریخ:

طراحي و ساخت ترانزيستور دوقطبي (BJT) مبتني بر پيوندهاي ناهمگون سيليكون و اكسيد مس

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : ميلاد يوسفي زاد

تاریخ:

طراحي و ساخت ديود اثر ميدان مبتني بر نيمه هادي اكسيد مس

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : محمدمهدي قزل اياغ

تاریخ:

عايق هاي MOTT و توجيه پديده هاي فيزيكي آن

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : شيوا هوشمند

تاریخ:

ارائه روشي براي خواندن وضعيت يك كيوبيت ابررسانا با استفاده از ترانزيستور Wortex-Vacancy

نام اساتید: فرشيد رئيسي, آيلار خوشه مهري
Farshid Raissi, Aiiar Khoshehmehri
نام دانشجو : سيد محمد ميرصادقي

تاریخ:

تحليل نحوه توزيع چگالي بار در مواد ابررسانا دماي بالا

نام اساتید: فرشيد رئيسي
Farshid Raissi
نام دانشجو : رضا ملك ابادي زاده