از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ تا تاریخ :

رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

سرپرست دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا تاریخ :

مسئول راه اندازي مجتمع (پرديس) بين المللي چند گرايشي (MIC)

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

معاون بين الملل دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

سردبير ژورنال JOURNAL OF HYDRO -ENVIRONMENT

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه