محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

RESILIENCE FROM METAPHOR TO OPERATIONAL INDICATORS

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

37th IAHR World Congress

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

Pressure Management of Water Distribution Networks for Increasing Water Availability and Decreasing Water Loss

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, اردلان ايزدي

Farhad Yekeh Yazdandoost, Ardalan Izadi

عنوان همایش:

37th IAHR World Congress

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

Developing New Indices for Assesing Resiliency in water Distribution Networks

نویسندگان: رزا رنجبرگيگاسري, اردلان ايزدي, فرهاد يكه يزدان دوست

Roza Ranjbar Gigasari, Ardalan Izadi, Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

37th IAHR World Congress

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

Determination of Environmental Flow in Arid and Semi-Arid Regions

نویسندگان: الناز زهتابيان, اردلان ايزدي, فرهاد يكه يزدان دوست

Elnaz Zehtabian, Ardalan Izadi, Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

37th IAHR World Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

بررسي اثرات تغيير اقليم بر جريان رودخانه زاينده رود به وسيله مدل ريزمقياس نمايي SDSM

نویسندگان: ميثم هاشمي, اردلان ايزدي, فرهاد يكه يزدان دوست

Maysam Hashemi, Ardalan Izadi, Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم

1st International Conference on Climate Change

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

بررسي راهكارهاي مديريتي كنترل رسوب آبراهه هاي منتهي به پهنه هاي آبي

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, نويد خرمي

Farhad Yekeh Yazdandoost, Navid Khorrami

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري

4th international congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

Integrated sediment transport modelling for rivers feeding lakes and wetlands

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, نويد خرمي

Farhad Yekeh Yazdandoost, Navid Khorrami

عنوان همایش:

International Symposium on River Sedimentation

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

Impact of sediment management on integrated water resources management

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, فائزه حسني نژاد فراهاني

Farhad Yekeh Yazdandoost, Faezeh Hasani Nejad Farahani

عنوان همایش:

International Symposium on River Sedimentation

محل برگزاری: سريلانكا / Sri Lanka

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

Traditional water technologies in Iran

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

IAHR APD

محل برگزاری: سريلانكا / Sri Lanka

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN LAKES AND WETLANDS BASED ON RESILIENCY

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

IAHR APD

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

كاربرد ابزارهاي تصميم گيري چند معياره در بهينه يابي شبكه توزيع آب

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, اردلان ايزدي

Farhad Yekeh Yazdandoost, Ardalan Izadi

عنوان همایش: نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

9th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

ارزيابي پايداري درياچه اروميه با استفاده از مولفه ها و شاخص هاي پايداري و بررسي تاثير سدهاي در حال بهره برداري بر آن

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, جليل مباركي

Farhad Yekeh Yazdandoost,

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

6th National Conference on Water Resources Management

محل برگزاری: عمان / Oman

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۳

Role of Resilience in integrated water resources management in arid and semi arid regions

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, سوگل مراديان

Farhad Yekeh Yazdandoost, Sogol Moradian

عنوان همایش:

International Water Conference 2016

محل برگزاری: عمان / Oman

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۳

Ground Water Energy Nexus in Oman

نویسندگان: Juman Al-Saqlawi, اردلان ايزدي, Slim Zekri, فرهاد يكه يزدان دوست, Kaveh Madani

Juman Al-Saqlawi, Ardalan Izadi, Slim Zekri, Farhad Yekeh Yazdandoost, Kaveh Madani

عنوان همایش:

International Water Conference 2016

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

مديريت انعطاف پذير ريسك در حوضه هاي با بيلان منفي

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, سوگل مراديان

Farhad Yekeh Yazdandoost, Sogol Moradian

عنوان همایش: دومين همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه

2nd National Conference of Water in Iran and Middle East

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

مديريت بهم پيوسته منابع آب با رويكرد پيوندي آب و انرژي (مطالعه موردي حوضه آبريز هامون هيرمند)

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, مهران مهدوي مقدم, محمدمسعود نوروزي

Farhad Yekeh Yazdandoost, Mehran Mahdavi Moghadam, Mohammad Masud Noruzi

عنوان همایش: رويداد پيوند آب و انرژي

Enerwat 2016

محل برگزاری: هلند / Netherlands

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

URBAN STORMWATER AS A WATER RESOURCE OPPORTUNITY A NEXUS APPROACH TO DECISION MAKING

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, فريباسادات حسيني

Farhad Yekeh Yazdandoost, Fariba sadat Hosseini

عنوان همایش:

36th IAHR World Congress

محل برگزاری: هلند / Netherlands

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

INTEGRATED STORMWATER MANAGEMENT IN COASTAL CITIES

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, علي اصغر آقازاده ابري

Farhad Yekeh Yazdandoost, Ali asghar Aghazadeh abri

عنوان همایش:

36th IAHR World Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

ارزيابي نقش آب مجازي در مديريت بهم پيوسته منابع آب

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش: دوازدهمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

Evaluation of Reservoir Sediment Load under Climate Change

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, سيدمحمدرضا بزم آراي حسيني

Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammadreza Bazmara

عنوان همایش:

11th International Conference on Hydroscience Engineering

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

Groundwater Resources Management in Aird and Semi Arid Regions from an Integrated Water Resources Management IWRM) Perspective

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, شيما شاهين تاج

Farhad Yekeh Yazdandoost, Shima Shahintaj

عنوان همایش:

IAHR 7th International Groundwater Symposium

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

Integrated Approach in Spatial Priority of Urban Areas for Implementation of Urban Drainage Plans Using Analytic Hierarchy Process and GIS for 22nd Municipal District of Tehran Iran

نویسندگان: ياسر طهماسبي بيرگاني, فرهاد يكه يزدان دوست, الناز دهلوي

, Farhad Yekeh Yazdandoost,

عنوان همایش:

13th International Conference on Urban Drainage (ICUD 2014)

محل برگزاری: عمان / Oman

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

Desalination from an Integrated Water Resources

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

International IWA Conference on Desalination Environment and Marine Outfall Systems

محل برگزاری: يوگسلاوي / Yugoslavia

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۵

Climate Change Impacts on IDF Curves

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, سيدمحمدمهدي ملائكه پورشوشتري, شهرام خراساني زاده

Farhad Yekeh Yazdandoost, ,

عنوان همایش:

International Conference Climate Change Impacts on Water Resources

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Ecological Performance of Bottom Intakes

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Integrated Management Approach in River Quality Simulations

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, حسن فراهاني

Farhad Yekeh Yazdandoost, Hassan Farahani

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Resilient Risk Management Strategies in Urban Drainage Systems

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست, ياسر طهماسبي بيرگاني, ماني مقدم

Farhad Yekeh Yazdandoost, ,

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Sustainable Reservoir Sedimentation Management Using Multi Criteria Decision Making

نویسندگان: شاهين بحرائي, فرهاد يكه يزدان دوست

, Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Integrated Water Resources Management (IWRM) in Arid and Semi Arid Regions Case of Kashan Iran

نویسندگان: شيما شاهين تاج, فرهاد يكه يزدان دوست

Shima Shahintaj, Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

نویسندگان: فرهاد يكه يزدان دوست

Farhad Yekeh Yazdandoost

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

Assessment of Climate Change Impact on IDF Curves Case Study for Tehran- Iran

نویسندگان: سيدمحمدمهدي ملائكه پورشوشتري, فرهاد يكه يزدان دوست, ياسر طهماسبي بيرگاني

, Farhad Yekeh Yazdandoost,

عنوان همایش:

35th IAHR World Congress