تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

تاثير مديريت منابع آب حوضه آبريز بر انتشار ريزگردها

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : فرنوش قوامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

بررسي اثرات تغيير اقليم بر تاب آوري حوضه هاي تحت تنش آبي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : معصومه گرروسي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

بررسي ريسك سيلاب با نگرش مديريت تاب آور دارايي ها

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر عبدالرسول تلوري, كورش حجازي
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : عليرضا صديقي بناب

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

بررسي ارتباط تعاملي روش هاي توسعه كم اثر زهكشي شهري و آبخوانداري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر عبدالرسول تلوري, كورش حجازي
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : علي حاجي الياسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

مديريت دارايي پايدار شبكه توزيع آب شهري با رويكرد ريسك انعطاف پذير (توسعه جعبه ابزار ارزيابي مديريت دارايي )

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, فريدون وفايي, عبدالرسول تلوري, عليرضا مساح بوباني
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Feraydoon Vafaei, ,
نام دانشجو : اردلان ايزدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

مدل پهنه بندي نواحي شهري بر اساس خطرات تهديد كننده سيستم هاي آب رساني

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : علي اصغر جعفريان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

مدل بررسي تاثير مديريت مصرف در عملكرد شبكه هاي آبرساني شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : مهديه شفيعي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

ارزيابي عملكرد آب مجازي در مديريت بهم پيوسته منابع آب

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : هدي سادات رضوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

مدل پيوندي مديريت بهم پيوسته منابع آب در شرايط كم آبي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر كاوه مدني
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : سيدعلي يزداني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

تحليل و بررسي اثرات تغيير/تنوع اقليم بر سامانه هاي آب شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : ميثم هاشمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

بسته تحليلي انتقال رسوب و مديريت رسوب مخزن و بررسي تاثيرات آن بر آلودگي منابع آب حوضه

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : سيدجمال حسيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

توسعه بسته تحليلي جريان هاي محيط زيستي در رويكرد مديريت بهم پيوسته منابع آب

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : الناز زهتابيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

بسته كاربرد مباني انعطاف پذيري (تاب آوري) در مديريت شبكه هاي آبرساني

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, محمدرضا كاويانپور, عبدالرسول تلوري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : رزا رنجبرگيگاسري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

مدل پيوندي آب، غذا و انرژي در مديريت بهم پيوسته منابع آب

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : مهران مهدوي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

مدل مديريت انعطاف پذير ريسك در حوضه هاي با بيلان منفي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : سوگل مراديان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

توسعه سامانه تصميم يار مديريت به هم پيوسته رسوب مخازن

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : فائزه حسني نژاد فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

توسعه ابزار تحليل و طراحي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني با استفاده از سيلاب شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, كورش حجازي
Farhad Yekeh Yazdandoost, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سيدمصطفي حيدري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

مدل به هم پيوسته انتقال رسوب آبراهه هاي منتهي به پهنه هاي آبي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : نويد خرمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

مديريت پايدار زهكشي شهري بر مبناي مديريت انعطاف پذير ريسك

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, كورش حجازي, فريدون وفايي
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour, Kourosh Hejazi, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : ياسر طهماسبي بيرگاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

توسعه ابزار بهينه سازي مكاني بهترين اقدامات مديريتي زهكشي شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : ثريا يوسفي رمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

توسعه ابزار مديريت به هم پيوسته رواناب شهري در مناطق ساحلي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : علي اصغر آقازاده ابري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

توسعه ابزار پوسته تحليل و طراحي بازچرخاني آبهاي سطحي در شبكه هاي زهكشي شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا مجدزاده طباطبايي, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, , Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : فريباسادات حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدل بررسي مسايل انتقال رسوب در شبكه هاي زهكشي شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, ابراهيم جباري , محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, , Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : شيوا انتظاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

مدل بررسي ابعاد كيفي شبكه هاي زهكشي شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, ابراهيم جباري, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, , Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : مريم جمال

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

جعبه ابزار مدل بهم پيوسته منابع و مصارف آب در حوضه درياچه اروميه

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, شيما شاهين تاج , عبدالرسول تلوري, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, , , Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : سپيده پيرنيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

مديريت به هم پيوسته رسوب در مخازن

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, عبدالرسول تلوري, فريدون وفايي
Farhad Yekeh Yazdandoost, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : شهروز هنرورعليجاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

انتقال رسوب و تغيير اقليم

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, ابراهيم جباري
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : سيدمحمدرضا بزم آراي حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدل بررسي نقش تعاملي مسائل انتقال رسوب و مديريت ريسك سيلاب

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور, محمد رضا مجد زاده
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour,
نام دانشجو : علي كيائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

مدل مديريت بهم ژيوسته سيلاب هاي شهري با استفاده از RS , GIS

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : الناز دهلوي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳

مدل بهم ژيوسته مديريت كيفيت رودخانه

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : حسن فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

مدل بررسي اثرات تغيير اقليم بر مدريت بهم ژيوسته سيلاب شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي ملائكه پورشوشتري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

مدل مديريت بهم ژيوسته ژارامترهاي موثر در تخمين عملكرد حوضه هاي خشك و نيمه خشك

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, محمدرضا كاويانپور
Farhad Yekeh Yazdandoost, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : شيما شاهين تاج

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

مدل مديريت رسوبمخزن بر مبناي اصول توسعه ژايدار با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : شاهين بحرائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

تعيين ژازرامترهاي انعطاف پذيري براي مديريت پايدار ريسك در شبكه هاي زهكش شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست, حميد شاملو
Farhad Yekeh Yazdandoost, Hamied Shamloo
نام دانشجو : ماني مقدم

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲۶

مدلسازي رياضي ژيش بيني و هشدار سيل با كاربردروشهاي هوشمند

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : حسين قلخاني

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

تحليل و مدلسازي ريسك با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : فرهاد خدابنده لو

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۰

بررسي مباني ريسك در تحليل هيدروليكي سامانه هاي كنترل سيلاب

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : زيبا سالاروند

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۷

بررسي جامع خصوصيات اندر كنشي جريانهاي جزر و مدي و رودخانه اي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : آرش اديب

تاریخ:

مباني مديريت يكپارچه حوضه هاي رودخانه اي - مطالعه موردي حوضه رودخانه هيرمند و كيفيت آب درياچه هامون

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : نيما احتشامي

تاریخ:

مديريت پايدار سيلاب با رويكرد مديريت ريسك

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : بابك بزرگي

تاریخ:

بررسي رسوبشويي مخازن به كمك GIS

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : مهدي حيدري

تاریخ:

ارزيابي عملكرد تالاب ها بر مبناي توسعه پايدار(توسعه جعبه ابزار ارزيابي شاخص هاي پايداري منابع آب

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : جليل مباركي

تاریخ:

توسعه ابزار بهينه سازي پارامترهاي بهترين روشهاي اجرائي زهكشي شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : احسان جمال الديني

تاریخ:

مديريت پايدار آب هاي غير متعارف با تكيه بر ديدگاه پيوندي آب - انرژي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : محمدمسعود نوروزي

تاریخ:

توسعه بسته تحليلي شوري زدايي در مديريت بهم پيوسته منابع آب با رويكرد پيوندي آب-انرژي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : عليرضا كريمي

تاریخ:

توسعه جعبه ابزار مديريت ريسك تاب آور انتقال رسوب در خورها

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : مينا زكي پور

تاریخ:

بررسي تاثير عدم قطعيت هاي هيدرولوژيكي در ارزيابي رودخانه هاي جزر و مدي

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : زهرا امرايي

تاریخ:

بررسي اثرات تغيير اقليم بر عدم قطعيت هاي هيدرولوژژيكي حوضه هاي كوهستاني

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : فرنوش توكل

تاریخ:

بررسي اثرات تغيير اقليم بر ارزيابي جريان هاي زيست محيطي رودخانه ها و حوضه ها

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : بهارالسادات حسيني

تاریخ:

بررسي و مقايسه روشهاي ارزيابي تغيير اقيم در سيستم هاي زهكش شهري

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : محدثه جعفري

تاریخ:

مقايسه روش هاي ريز مقياس نمايي براي پارامترهاي هيدروكليماتولوژي در حوزه هاي خشك و نيمه خشك

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : علي نصري

تاریخ:

« مديريت تاب آور ريسك تغيير اقليم در حوضه ها مبتني بر شاخص هاي توسعه پايدار »

نام اساتید: فرهاد يكه يزدان دوست
Farhad Yekeh Yazdandoost
نام دانشجو : سوگل مراديان