تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

درباره ريشه هاي چند جمله اي تطابقي گراف ها

On the roots of matching polynomials of graphs

نام اساتید: ابراهيم قرباني, علي رضا مقدم فر, حميدرضا ميمني, علي رضا مقدم فر
Ebrahim Ghorbani, Alireza Moghaddamfar, hamidreza meimani, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : احسان عيدي پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

رنگ آميزي ضعيف پوياي گراف ها

Weak Dynamic Coloring of Graphs

نام اساتید: ابراهيم قرباني, محمدجواد نيك مهر, نادر جعفري راد, محمدجواد نيك مهر
Ebrahim Ghorbani, Mohammad Javad Nikmehr, nader jafari rad, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : زهره محمدباقر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

رنگ اميزي يالي ستاره اي گراف ها

نام اساتید: ابراهيم قرباني, حسن حقيقي, حسن حقيقي
Ebrahim Ghorbani, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi
نام دانشجو : ريحانه بوربور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

رنگ پذيري يالي فرد گراف

نام اساتید: ابراهيم قرباني, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر
Ebrahim Ghorbani, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr
نام دانشجو : نگار بهلولي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

كدهاي با فاصله مبتني بر رتبه

نام اساتید: ابراهيم قرباني, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر, حميدرضا ميمني
Ebrahim Ghorbani, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr,
نام دانشجو : شكوفه مومني دهقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

رنگ اميزيپويا گراف ها

نام اساتید: ابراهيم قرباني, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب, بهروز طايفه رضايي
Ebrahim Ghorbani, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab,
نام دانشجو : آرزو مجيدي يل دگرماني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

روش كاهيدن در نظريه گراف ها

نام اساتید: ابراهيم قرباني, فرزانه رمضاني بناب, سعيد اكبري, فرزانه رمضاني بناب
Ebrahim Ghorbani, Farzaneh Ramezani Bonab, , Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : اليكا مهاجردوست

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

رمزنگاري مبتني بر مشبكه ها

نام اساتید: ابراهيم قرباني, محمدجواد نيك مهر, محمدجواد نيك مهر, حميد رضا ميمني
Ebrahim Ghorbani, Mohammad Javad Nikmehr, Mohammad Javad Nikmehr,
نام دانشجو : مريم شمس درخشان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

كدگذاري خطي شبكه

نام اساتید: ابراهيم قرباني, كمال عقيق, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Ebrahim Ghorbani, Kamal Aghigh, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : حسين بهمني

تاریخ:

مرتبه و تكرر مقادير ويژه گراف ها

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : حسين اسماعيليان

تاریخ:

گرافهايي با شكاف طيفي اكسترمال

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : مريم عبدي

تاریخ:

جبر جدولي p- چندجمله اي و كاربردهاي آن در حالت گيبس

نام اساتید: ابراهيم قرباني, امير حسين امير اصلاني
Ebrahim Ghorbani, Amirhossein Amiraslani
نام دانشجو : معصومه كوهستاني

تاریخ:

انرژي گراف هاي منتظم

Energy of Regular Graphs

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : ارزو دانش بيات