از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

عضو هيات تحريريه بولتن انجمن رياضي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ تا تاریخ :

عضو تحريريه علمي - پژوهشي Transaction on combinatorics

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده رياضي