رمزنگاري مبتني بر مشبكه ها

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : فاطمه تراشي كاشاني

هندسه هاي متناهي

finite geometric

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : پريا كريمي كوسالاري

گراف هاي رامانوجان

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : فهيمه زارعي سهاميه

برچسب گذاري اول گرافها

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : محمدحسين بني مصطفي عرب

مجموعه هاي تحميلي صفر در گرافها

نام اساتید: ابراهيم قرباني
Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : فاطمه سيفي